KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod

Publikováno: 24.11.2016
Rubrika: Zajímavosti

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou podle vodního zákona zajišťuje stát a která implementuje požadavky Rámcové směrnice 2000/60/ES vodní politiky k dosažení dobrého stavu vod ve třech šestiletých obdobích s termíny do 22. 12. 2015, do 22. 12. 2021 a do 22. 12. 2027.

Proces plánování v oblasti vod na národní úrovni náleží do sdílené působnosti Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí a na úrovni oblastí povodí (dílčích povodí) jsou pořizovateli správci povodí (státní podniky Povodí) a krajské úřady.

1. PLÁNOVACÍ OBDOBÍ

Pro první cyklus se v letech 2004 – 2009 zpracovaly plány povodí, které vstoupily v platnost ke dni 22. 12. 2009; do 22. 12. 2012 se zavádí schválené programy opatření ke splnění stanovených cílů do 22. 12. 2015.

2. PLÁNOVACÍ OBDOBÍ

Přijaté plány povodí se v letech 2013 až 2015 aktualizovaly podle účinnosti zavedených opatření; aktualizované plány povodí pro období 2016 až 2021 musely být schváleny do 22. 12. 2015. Souběžně byly v koordinaci zpracovány a schváleny plány pro zvládání povodňových rizik, které implementují požadavky směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

LEGISLATIVA PRO 2. PLÁNOVACÍ OBDOBÍ

Právní úprava plánování v oblasti vod pro druhé plánovací období prošla výraznými změnami. V návaznosti na výzvu Evropské komise, která upozorňovala na nesprávnou transpozici „Rámcové směrnice o vodní politice“ 2000/60/ES, došlo velkou novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb. k úpravě Hlavy IV tak aby vyhověla požadavkům směrnice. Stejnou novelou byly transponovány i požadavky „povodňové“ směrnice 2007/60/ES, které se procesu plánování v oblasti vod rovněž dotýkají. V návaznosti na tyto změny došlo ke zrušení prováděcí vyhlášky k plánování v oblasti vod č. 142/2005 Sb. a ke zpracování nové vyhlášky č. 24/2011 Sb. a dále k nahrazení vyhlášky o oblastech povodí č. 292/2002 Sb. vyhláškou č. 393/2010 Sb.

Uvedené změny představují zejména zavedení plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik namísto plánu hlavních povodí a dále plánů dílčích povodí namísto plánů oblastí povodí.

NÁRODNÍ PLÁNY POVODÍ

V reakci na připomínky Evropské komise (tzv. infringement) k implementaci rámcové směrnice 2000/60/ES byla pro druhé plánovací období, úpravou stávající legislativy (novela vodního zákona č. 150/2010 Sb.), stanovena nová struktura zpracování plánů povodí. Aktualizace plánů povodí do roku 2015 probíhala ve třech úrovních – pro mezinárodní oblasti povodí (dále jen „mezinárodní plány povodí“), části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (dále jen „národní plány povodí“) a dílčí povodí. Národní plány povodí v 2. období zastupují koncepční dokument „Plán hlavních povodí“ využívaný v 1. plánovacím období. Národní plány povodí pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady. Schvaluje je vláda.

Národní plány povodí stanoví cíle pro:

 • ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů,
 • ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha,
 • pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb,
 • pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.

Národní plány povodí budou dále obsahovat souhrny programů opatření k dosažení uvedených cílů a stanoví strategii jejich financování. Základní obsah národního plánu povodí stanovuje vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Národní plán povodí Labe bude doplněn plány povodí pro pět dílčích povodí, a to pro dílčí povodí Horního a středního Labe, dílčí povodí Horní Vltavy, dílčí povodí Berounky, dílčí povodí Dolní Vltavy a dílčí povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe.

Národní plán povodí Odry bude doplněn plány povodí pro dvě dílčí povodí, a to pro dílčí povodí Horní Odry, dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry.

Národní plán povodí Dunaje bude doplněn plány povodí pro tři dílčí povodí, a to pro dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu, dílčí povodí Dyje a dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje.

PLÁNY DÍLČÍCH POVODÍ

V souvislosti s nově stanovenou strukturou zpracování plánů povodí pro druhé plánovací období zastupují plány dílčích povodí koncepční dokumenty „plány oblastí povodí“, využívané v prvním plánovacím období. Plány dílčích povodí pořizují správci povodí dle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady. Schvalují je dle své územní působnosti kraje. Plány dílčích povodí doplňují národní plán povodí o podrobné údaje a návrhy opatření, které jsou nutné k dosažení cílů pro dané dílčí povodí na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových rizik, potřeb užívání vodních zdrojů, a časový plán jejich uskutečnění. Základní obsah plánu dílčího povodí dále upravuje vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. Nově jsou plány dílčích povodí zpracovávány pro 10 dílčích povodí.

Národní plán povodí Labe je doplněn plány povodí pro pět dílčích povodí:

 • Plán dílčího povodí Horního a středního Labe
 • Plán dílčího povodí Horní Vltavy
 • Plán dílčího povodí Berounky
 • Plán dílčího povodí Dolní Vltavy
 • Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe

Národní plán povodí Odry je doplněn plány povodí pro dvě dílčí povodí:

 • Plán dílčího povodí Horní Odry
 • Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

Národní plán povodí Dunaje je doplněn plány povodí pro tři dílčí povodí:

 • Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
 • Plán dílčího povodí Dyje
 • Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje

Z podkladů www.eagri.cz 

Water Planning
Water planning is an ongoing conceptual activity, which, pursuant to Water Act, shall be provided by the state and which implements the requirements of Framework Directive 2000/60/EC of water policy in order to achieve good water status in three six-year periods, first to December 22, 2015, second to December 22, 2021, and the third to December 22, 2027. The process of water planning at the national level is the competence of the Ministry of Agriculture and the Ministry of Environment. The acquirers at the level of river basins (sub-basins) are the river basin administrators (Povodí – state enterprises) and regional offices.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Dílčí povodí České republiky

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (312x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (91x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (58x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice