KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Obchodní centrum BORY MALL Bratislava

Obchodní centrum BORY MALL Bratislava

Publikováno: 4.5.2015
Rubrika: Zajímavosti

Nové obchodně-zábavní centrum BORY MALL za 150 milionů eur, otevřela společnost Penta 13. listopadu loňského roku mezi Lamačom a Devínskou Novou Vsou na okraji Bratislavy. BORY MALL svým návštěvníkům poskytuje vyvážený mix nákupů, zábavy a služeb. „V této lokalitě tyto služby a občanská vybavenost zatím chyběly. Proto věřím, že naše centrum výrazným způsobem zjednoduší život lidem nejen z této části Bratislavy,” vysvětlil Milan Klégr, ředitel nového nákupního centra. Jak dodává, návštěvníci mohou pohodlně zaparkovat na více než 2 400 parkovacích místech. Kromě nákupních možností centrum svým návštěvníkům nabízí vyjímečné architektonické prvky z dílny světoznámého italského architekta Massimiliana Fuksa. Denní světlo vpouští do útrob komplexu 162 zabudovaných světlíků, které spolu s postranními pasážemi zabezpečují vzdušnost centra. Tento pocit znásobí i procházka na čerstvém vzduchu přímo v srdci centra, v zahradě s názvem Tornádo. „Název Tornádo je odvozený od svého specifického tvaru, který připomíná vír – tornádo. Původně se používal jako pracovní název, ale pro projekt je příznačný do té míry, že pro nás bylo přirozené ponechat tento název i po otevření pro veřejnost,” dodává Klégr. Výstavba BORY MALL začala v lednu 2013 a je součástí první etapy nové městské čtvrti Bory.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Úkolem projektu bylo vytvoření multifunkčního nákupního centra BORY MALL. Samostatný objekt má, kromě vlastní funkční náplně, za cíl zaktivovat a oživit nově vytvořený prostor s moderními architektonicko‑vizuálními prvky. Navržený projekt vytváří propojení mezi existující městskou částí Dubravka a nově navrženým urbanistickým komplexem.

Nákupní centrum je koncepčně navrženo tak, aby se integrovalo do okolí a zároveň respektovalo okolní prostředí. Nákupní centrum zastřešuje víceúčelové provozy se zaměřením na služby, obchod, sport, relax, zábavu, dětský svět a kulturně‑společenské aktivity. Centrum nabízí atraktivní služby, které jsou určeny všem generacím a cílovým skupinám žijícím ve městě i na periferii.

Cílem projektu bylo vytvoření kvalitního díla, které svým architektonickým, výtvarným a estetickým provedením zaujme přední místo mezi stavbami shopping mall i v evropském prostoru. Pro pozorovatele – návštěvníka bude prvním orientačním bodem právě navržený objekt nákupního centra BORY MALL. V architektonickém konceptu jsou řešeny obchodní pasáže ústící do centrální části náměstí se soustředěním různorodých atrakcí, jakými jsou volnočasové aktivity v části relax, sport, dětský koutek a odpočinek ve spojení se zábavou. Objekt je dotvořen zelení.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBCHODNĚ-ZÁBAVNÍHO CENTRA BORY MALL
Obchodně-zábavní centrum vytváří silnou vertikální interakci z návštěvníkova úhlu pohledu, který vnímá stavbu z bulváru až po nejvyšší bod střechy. Architektonicky a výtvarně dává stavba veřejné zóně specifický charakter.

H 001.1 Obchodní pasáž 1 s nájemními jednotkami
Do stavebního podobjektu Obchodní pasáž 1 byly navrhnuty tři hlavní vstupy pro pěší. Dva hlavní vstupy jsou z jihozápadní strany objektu, přičemž jsou v úrovni 2. NP (185,00 m n. m.) a třetí přivádí návštěvníky na 1. NP (179,5 m n. m.), situovaný je ze severozápadní strany. Přístup návštěvníků používajících vlastní dopravní prostředky je z podzemního parkoviště řešen pomocí eskalátorů, travelerů a výtahů. Podzemní parkování se nachází v nejnižším podlaží stavebního podobjektu H 001.1. Z parkování na ploše a střeše parkovacího domu 1 mají návštěvníci přístup přes zpevněnou plochu pro pěší do pasáže.

V obchodní pasáži je náměstí s dominantním prvkem skloňující se střechy až do přízemí. Centrální náměstí slouží jako spojovací, komunikační bod mezi souvisejícími provozy obchodů a služeb s přiléhajícími veřejnými zónami.

Objekt má zásobovací dvůr z jihovýchodní strany. Prostor pro zásobování je řešen s extérním manipulačním místem pro odparkování nákladních, zásobovacích a servisních vozů.

Technologické prostory jsou navrženy jako interiérové, v uzavřených technologických místnostech. Část technologických prostor je umístěna v podzemním podlaží. Převážná část je potom situována přímo na střeše.

H 001.4 Parkovací dům 1
Stavební podobjekt H 001.4 Parkovací dům 1 je navržen na severovýchodní straně objektu BORY MALL. Návštěvníci přijíždějící do BORY MALL vlastními dopravními prostředky mají možnost zaparkovat na střeše parkovacího domu, který má jedno podlaží, včetně parkování na střeše. V parkovacím domě 1 jsou k dispozici rovněž parkovací místa pro imobilní návštěvníky. V nejnižším podlaží parkovacího domu jsou umístěny technologické místnosti.

PILOTY A ZÁKLADY
Mezi podzemní a nadzemní částí objektu musel být konstrukční soulad tak, aby byly zabezpečeny samotné založení objektu a současně plnohodnotná funkce podzemního prostoru. Znamená to, že podzemní a nadzemní část se vzájemně ovlivňují, přičemž jako nejdůležitější se jevila kritéria statické spolehlivosti založení objektu a těsnosti podzemního prostoru. Uvedená kritéria byla důležitá z pohledu dlouhodobé spolehlivosti stavebního díla jako celku. Založení objektu je zabezpečeno splněním hlavního kritéria, které definujeme jako přiměřené celkové sedání pilot resp. základové desky ve výšce max. 10 mm.

Založení objektu
Konstrukce základové desky je pod všemi vertikálními nosnými prvky podepřena soustavou pilot. Filozofie návrhu založení vrchní stavby souvisí s výpočtovým modelem základové konstrukce. Všeobecně bylo uvažováno s desko-pilotovým modelem, kde část zatížení převzala základová deska přes kontaktní napětí v základové spáře a část zatížení steče do pilot.

Piloty
Za optimální řešení založení souboru objektů byla všeobecně považována aplikace pilotových základů umístěných soustředně pod všemi zatěžovacími místy, tzn. pod sloupy, stěnami, jádry ap. Tyto piloty podpírají v místě zatížení základovou desku a jejich mohutnost respektuje reakci od nadzemního objektu. Délky pilot se tedy mění podle velikosti zatížení. Z důvodu optimalizace ekonomických nákladů byly navrženy tři průměry pilot 600 mm, 900 mm a 1 200 mm. Délky pilot jsou od 4,0 do 15,0 m a jsou navrženy na mezní stav použitelnosti, tzn. na hodnotu mezního sedání ve výšce 10 mm. Ve většině případů jde o samostatně situované piloty. Při extrémních zatíženích jsou navrženy dvojice pilot.

Pilotovací úroveň byla cca 500 mm nad hlavou pilot. Piloty byly tedy realizovány technologií „utopené“ betonáže. Vlastní železobetonová konstrukce je založena kombinací metod plošného (masivní základová deska) a hloubkového (piloty) zakládání.

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY
Podle zjištění geologického průzkumu byla maximální hladina podzemní vody ve větších hloubkách, než je projektován výkop, resp. základová spára. Z hlediska hydroizolace se jedná o působení zemní vlhkosti, tedy konstrukce nebude zatížena působením tlakové podzemní vody. Způsob ochrany konstrukce proti účinkům vody byl realizován systémem „bílé vany“. Funkci izolace proti vodě přebrala krystalická hydroizolace XYPEX.

SVISLÉ NOSNÉ A DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový skelet v modulovém rastru 8 × 8,1 m. První řada sloupů při shopfrontech a sloupy v pasážích mají z architektonických důvodů kruhový průřez (s výjimkou 1. PP). Ostatní mají průřez čtvercový, případně obdélníkový. Prostorová tuhost objektu je zajišťována tuhou stropní deskou, která přenáší vodorovné účinky do ztužujících jader, tvořených železobetonovými stěnami šířky 250 mm. Dalším ztužujícím prvkem jsou ztužující rámové konstrukce.

Horizontální účinky seizmického zatížení jsou přenášeny tuhými stropními deskami do ztužujících jader a rámů.

Součástí železobetonových jader jsou schodiště, která jsou navržena jako kombinace monolitických podest a prefabrikovaných schodišťových ramen.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Strop nad 1. PP (–0,100)
Základním prvkem stropní konstrukce v typickém modulu je bezprůvlaková hlavicová deska šířky 240 mm s hlavicemi šířky 240 mm (celková šířka hlavice včetně desky 480 mm), podepřená sloupy průřezu 500 × 500, 600 × 600 a ∅ 600 mm. V prostoru parkovacího domu je šířka desky 240 mm. Stropní deska objektu H001.4 (parkovací dům) má funkci střešního parkingu. Díky skladbě střešního pláště se proti projektu DSP zvýšilo celkové zatížení, což mělo za následek nárůst šířky desky na 240 mm a hlavice na 440 mm. Výztuž sloupů objektu H001.4 je opatřena šroubovacími závitovými spojkami tak, aby bylo možné v případě eventuální dostavby napojit výztuž sloupů 1. NP.

Strop nad 1. NP (+5,40)
Stropní deska pasáže obchodního centra na úrovni +5,40 se vyznačuje složitým půdorysem. Základním prvkem stropní konstrukce v typickém modulu je bezprůvlaková hlavicová deska šířky 240 mm s hlavicemi šířky 240 mm (celková šířka hlavice včetně desky 480 mm), podepřená převážně sloupy průřezu 500 × 500 a 600 × 600 mm. V prostoru parkovacího domu je šířka desky 240 mm a sloupy průřezu 500 × 500 mm. První řada nosných sloupů při shopfrontech a sloupy v mallu jsou z architektonických důvodů kruhového průřezu ∅ 500 a 600 mm. V oblasti otvorů je stropní deska šířky 240 mm vynášena předpjatými deskovými průvlaky s proměnným vyložením konzol.

Mezi deskovými průvlaky je volný okraj desky ztužený železobetonovým nosníkem. V oblasti náměstí s velkými otvory ve stropní desce a s velkými vzdálenostmi podepřených sloupů je z důvodu složitého půdorysu a vysokého namáhání navržena plná předepnutá deska šířky 600 mm.

Stropní konstrukce v oblasti zásobovacího dvoru přenáší kromě rovnoměrného zatížení vlastní stropní konstrukce rovněž nosné sloupy horních podlaží. Tyto sloupy jsou vynášeny průvlaky šířky 600 mm a výšky 1 050 mm.

Na ose 19 je stropní deska vynášena deskovým průvlakem s krátkou konzolou, na který je uložena konstrukce stropu nad 1. NP druhé etapy. Průvlak je v částech s velkými rozpony předepnutý.

Strop nad 2. NP (+10,70)
Základním prvkem stropní konstrukce v typickém modulu je bezprůvlaková hlavicová deska šířky 240 mm s hlavicemi šířky 240 mm (celková šířka hlavice včetně desky 480 mm), podepřená převážně sloupy průřezu 500 × 500 a 600 × 600 mm. První řada nosných sloupů u shopfrontů a sloupy v mallu jsou z architektonických důvodů opět kruhového průřezu ∅ 500 mm. V oblasti shopfrontů, kde je uložena střešní konstrukce střechy nad pasáží, je stropní deska zesílena deskovým průvlakem šířky 480 mm a výšky 2 300 mm. V místech, kde je deska značně vykonzolována, jsou navrženy trámové výměny, předepnuté desky, případně je použito podepření ocelovými sloupy, založenými na úrovni stropu nad 1. NP.

Strop nad 3. NP (+13,95)
Je tvořen střešními železobetonovými deskami, které zastropují technologické a schodišťové prostory šířky 150 mm, resp. 220 mm v závislosti na rozponu konstrukce.

KONSTRUKCE STŘECHY
Normativní požadavky, podle revidované STN 73 0540-2 – tepelný odpor konstrukce Rn pro plochou a šikmou střechu do 45° a včetně 45° má být 5,0 m2W/K a pro navrhovanou střešní skladbu je dodržen. Střecha je navržena jako plocha se sklonem min 2 %, nepochozí, přístupná pouze obsluze technologií a údržbě objektu. Střešní konstrukce je zateplena 200mm vrstvou tepelné izolace.

Zastřešení Mallu je tvořeno rámovou konstrukcí se sloupy z uzavřených čtvercových profilů a příhradovými příčníky.

Tato typická příčná vazba je osazena na železobetonovou konstrukci. Patky sloupů jsou kloubové. V rovině rámů je stabilita konstrukce zajištěna tuhým přípojem příhradového příčníku ke sloupu. Jedná se tedy o dvojkloubový rám. Ve směru z roviny rámu je stabilita zajištěna ztužením ve stěně vždy na začátku a na konci dilatačního celku. Ve střešní rovině je ztužení vedeno po obvodu střechy. Zastřešení Mallu tvoří jednoduchá rámová konstrukce tvořená válcovaným profilem tvaru H svařeným po segmentech do požadovaného tvaru. Tato typická příčná vazba je osazena na železobetonovou konstrukci.

Tornádo představuje druhý typ konstrukce. Tvoří ji trojúhelníky s maximální délkou ramene 2,6 m. Tyto trojúhelníky jsou tvořeny ocelovými profily svařovanými do průřezu obdélníku. Na tyto trojúhelníky je přímo osazeno sklo. Limity deformace byly voleny jako 1/300 daného rozměru. Obě dvě typické konstrukce jsou vzájemně propojeny a prostorově spolupůsobí.

Stěny v části tvořené H‑profily jsou čas od času doplněny tzv. Grid Shelly. Tyto Grid Shelly jsou opět tvořeny trojúhelníky, podobně, jako je tomu v Tornádu.

Dilatační pohyby jakož i smršťování železobetonové konstrukce jsou řešeny tak, že ocelová konstrukce příčné vazby je nadimenzována na tato vynucená přetvoření. V místě dilatační spáry je příčná vazba zdvojena. V případech, kde dilatační spára přechází Grid Shellem, jsou použita dilatační ložiska na bázi elastomerových výrobků s kluznou teflonovou vrstvou a nerezovým plechem.

Hydroizolační vrstva je vodotěsně napojena na všechny okraje střechy, prostupující konstrukce, potrubí, rámové ocelové konstrukce a vtoky. Hydroizolace je vyvedena na vertikální konstrukce od povrchu střechy min. 200 mm, přechody jsou realizovány pomocí náběhových klínů. U nízkých atik je hydroizolační vrstva vyvedena na atiku – pod, resp. na oplechování. Svislá část hydroizolace u teras a na střechách je chráněna před mechanickým poškozením tepelnou izolací. Sklon střech je navržen minimálně 2%. Jednotlivé střešní skladby splňují z tepelně-technického hlediska požadavky STN 73 0540.

FASÁDY A OKNA
Obvodový plášť budovy sestává v zásadě ze čtyř základních typů s několika podvariantami. Hlavním typem použitým na většině fasád je lehký obvodový plášť z kompozitních sendvičových panelů s tepelně-izolační výplní a kovovým pláštěm z obou stran. Vertikální členění panelů je po cca 2 m, horizontální ve třech základních modulech (500-750-1 000) s případnými dořezy, uspořádanými ve zdánlivě náhodném rastru. Panely jsou zavěšeny na ocelové nosné podkonstrukci, která je předsazena a upevněna na nosnou ŽB konstrukci objektu. V místě průvlaků, kde se konstrukce nenachází, jsou panely zavěšeny na rektifikačních profilech, které jsou subdodávkou dodavatele panelů.

Druhým převažujícím typem obvodového pláště je strukturální, nebo v menší míře, rastrová prosklená fasáda vchodů, exteriérových vstupů do obchodních jednotek, fasád dětského světa a fitness. Vertikální i horizontální rastr sleduje modulaci sendvičových panelů.

Doplňkovými obvodovými plášti jsou zděná cihlová stěna a železobetonová stěna. Oboje buď zateplené, nebo nezateplené, podle umístění na objektu.

Kolem technologických zařízení, umístěných na střeše, jsou navrženy vizuální bariéry ve formě tahokovových plotů na nosné ocelové konstrukci.

Podél západního pěšího bulváru a severního vstupu do objektu jsou jako součást obvodového pláště navrženy markýzy na úrovni nad 1. NP a 2. NP, podle umístění s ocelovou nebo ŽB nosnou konstrukcí. Jejich opláštění navazuje na fasády ve formě lehkých kompozitních panelů ve stejné povrchové úpravě a členění jako fasáda ze sendvičových panelů, případně z klempířských prvků v té samé povrchové úpravě.

Samostatná okna se jako součást obvodového pláště vyskytují ve třech typech. Od jihovýchodního nároží na obě strany fasády jsou instalována pásová okna, řešena technicky jako strukturální fasáda s křídly výklopnými ven.

Na ose 19 jsou aplikována ve 2. NP čtyři okna. Ostatní okna jsou na sekundárních fasádách parkovacího domu a zásobovacího dvora, vysazena na vnější obvod stěn, v tepelně-izolační vrstvě příslušných fasád.

Stínění prosklených ploch obvodových plášťů je řešeno buď samotným sklem a jeho sníženou tepelnou a světelnou propustností, anebo stavebně, markýzami a atypickými hliníkovými stínicími profily na vstupech do obchodních jednotek z bulváru a okolo pásového okna na jihovýchodním nároží.

Dveře v obvodových pláštích jsou podle typů fasád ve dvou hlavních typech s několika variantami podle umístění. V sendvičových panelech a zateplených nebo nezateplených stěnách jsou navrženy hliníkové plné dveře.

V prosklených fasádách jsou navrženy dveře strukturální, se skrytými rámy, jako součást prosklené fasády. Nepřímou součástí obvodového pláště jsou garážová vrata a to požární anebo nepožární.

SHOPFRONTY
Skla na shopfrontech jsou bezpečnostní, čirá, kalená, float s HST testem (ESG+HST), který výrazně snižuje riziko samovolného praskání skel. Sklo je 12 mm silné. Tato dimenze zajišťuje přijatelný průhyb i při liniovém zatížení od davu. Mezi skly je navržena minimální spára, která je ošetřena kvalitním transparentním tmelem (crystal). Protmelení spár bylo nutné, aby nedocházelo působením rozdílných tlaků v pasáži a jednotkách k rozkmitávání tabulí. Skla v nadpraží jsou pak zavěšena na terčovém systému (standard AGC Structura). 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Architektonický návrh: Massimiliano Fuksas Architects
Generální projektant: HELIKA, a.s.
Developer: Penta Investment, s.r.o.
Prováděcí projekt: březen až září 2013
Dokončení hrubé stavby: březen 2014

Z podkladů Penta Investments, s. r. o. a HELIKA, a. s.

BORY MALL Bratislava Shopping Centre
The new commercial and entertainment BORY MALL centre situated on the outskirts of Bratislava between Lamač and Devínska Nová Ves, built for 150 million euros, was open on November 13, 2014 by PENTA company. The purpose of this project was to create a multi-functional shopping centre. The building itself should, besides its own function, activate and revive the newly created space by its contemporary architectural and visual elements. The design of the project forms a junction between the existing Dúbravka borough and a newly designed urban complex. The aim of the conceptual shopping centre design was to make it become integrated into the surroundings while respecting the surrounding environment. The shopping centre operates multifunctional operations focused on services, business, sports, relaxation, entertainment, children’s world and cultural and social events.


O PENTĚ
Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založena v roce 1994. Působí hlavně ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodě a v realitním developmentu. Spravuje jediný fond svých partnerů, akcionářů společnosti. Její portfoliové společnosti zaměstnávají víc než třicet tisíc lidí a v roce 2013 dosáhla hodnota aktiv skupiny 6,5 miliardy eur. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy a má své zastoupení v Praze, Bratislavě, Varšavě a Mnichově.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obchodní centrum BORY MALL Bratislava – noční pohledSituacePráce na realizaci základové deskyLetecký pohled na dokončenou hrubou stavbuVýsadba zeleně v prostorách TornádaInteriér v oblasti Food courtuInformační kiosekDetail ocelové konstrukce Tornáda

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (199x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (56x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (51x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice