KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Nové evropské předpisy pro schvalování a návrh dodatečně osazovaných kotev z pohledu seismické odolnosti

Nové evropské předpisy pro schvalování a návrh dodatečně osazovaných kotev z pohledu seismické odolnosti

Publikováno: 12.8.2014
Rubrika: Materiály

V případě seismického zatížení je velmi důležitý návrh spojů v konstrukci. Podcenění návrhu může vést ke ztrátě stability spoje a v horším případě i celé konstrukce. Pro návrh dodatečně osazovaných kotev do betonu z pohledu seismické odolnosti byla vydána v polovině roku 2013 metodika ETAG 001, příloha E. Evropské technické schválení (ETA) kotev podrobených těmto novým zkušebním postupům bude zahrnovat všechny potřebné technické údaje pro seismický návrh.

Kotvy, které jsou schopné řádné funkce v trhlinovém betonu (šířka trhlin do 0,3 mm) nemusí být schopné odolávat seismickému zatížení. K přenosu seismických zatížení se obecně hodí kotvy mechanické, u kterých je možné udržovat trvalé předpětí a které jsou schopné dalšího rozpínání při vzniku trhliny. Bylo také zjištěno, že seismickým zatížením rovněž dobře odolávají některé chemické kotvy.

Když se při zatížení smykem překoná síla tření mezi betonem a kotevní deskou, dojde k posunutí upevňovaného prvku v rozsahu, který odpovídá prstencové mezeře mezi kotvou a otvorem v kotevní desce. Síly působící na kotvy jsou tím zesilovány náhlým nárazem na stěnu otvoru (obrázek 1). Nové evropské metodiky pro seismický
návrh doporučují vyvarovat se prstencovým mezerám mezi kotvami a upevňovaným materiálem. Vyplněním otvoru lepicí hmotou se výše uvedené účinky omezí, což je možné dosáhnout pomocí Hilti dynamického setu, který zabezpečí dokonalé vyplnění prstencových otvorů. Metodika návrhu uvádí, že lze-li zajistit, aby mezi kotvou a upevňovaným materiálem nebyla vůle (mezera), je seismická únosnost kotvy při smykovém zatížení dvojnásobná v porovnání se spoji, které vykazují vůli v otvoru.

VÝPOČET SEISMICKÉ ODOLNOSTI KOTEV
Opatření pro seismický návrh kotev jsou uvedena v nejnovějším pokynu EOTA TR045. Tento pokyn obsahuje tři přístupy k návrhu, jejichž cílem je vyvarovat se křehkému porušení kotevního bodu v případě seismického zatížení.

Přehled různých možností návrhu najdete v tabulce 1, přičemž z těchto podmínek použití jsou přípustné všechny tři přístupy. Možnosti a1) a a2) nekladou žádný požadavek na tvárnost (duktilitu) kotev, zatímco možnost b) předpokládá tvárnost plynoucí ze schopnosti kotvy zvládnout dostatečné prodloužení.

POSOUZENÍ SEISMICKÉ ODOLNOSTI KOTEV
V Evropě platí pokyn ETAG 001 (část 1 až 5) pro zkoušky dodatečně osazovaných mechanických, resp. lepených kotev. Předběžné schvalování kotev z pohledu seismické odolnosti je v Evropě regulováno od vydání Přílohy E pokynu ETAG 001 v první polovině roku 2013. K posouzení vhodnosti kotvy k seismickému zatěžování existují dva různé zkušební programy, z čehož vyplývá následující klasifikace do dvou kategorií seismické odolnosti:

  • Seismická kategorie C1 – Postup předběžného schválení, doporučeno pouze pro nenosné aplikace.
  • Seismická kategorie C2 – Kotva je klasifikována jako vhodná pro nosné i nenosné aplikace na základě velmi přísných zkoušek simulujících pohyb seismických trhlin. Zkoušky zahrnují cyklické formování trhlin až do šířky 0,8 mm.

Prakticky řečeno, podle pokynu EOTA TR045 při zrychlení ag ∙ S nad 0,05 g musí kotvy určené ke spojům mezi nosnými prvky primárních nebo sekundárních seismicky zatěžovaných stavebních prvků vždy spadat do kategorie seismické odolnosti C2. V případě kotev použitých při upevňování nenosných prvků lze použít kategorii seismické odolnosti C1, pokud hodnota zrychlení ag ∙ S bude v rozmezí 0,05 g a 0,10 g.

Výrobci kotevní techniky nyní čelí odpovědnosti poskytnout projektantům a stavebnímu průmyslu údaje pro seismický návrh v souladu s novými evropskými zkušebními postupy. Co se týče výzkumu a projektů seismického návrhu ve spojení s kotevními systémy, společnost Hilti zaujímá přední pozici a její chemická kotva HIT-HY 200 s kotevním šroubem HIT Z a průvleková kotva HST jsou již dnes schváleny pro seismický návrh v kategorii C2.

Tabulka 1 – Možnosti seismického návrhu podle evropských pokynů pro seismický návrh

a1) Návrh na kapacitu. Ukotvení se navrhuje na sílu odpovídající mezi kluzu připevňovaného prvku, případně (je-li tato nižší), maximální sílu, kterou může upevnění či připevněný prvek přenést.

a2) Elastický návrh. Upevnění se navrhuje na maximální zatížení s předpokladem elastického chování
upevnění a konstrukce. 

 

b) Návrh s požadavky na tvárnost kotev. Vyžaduje použití kotvy, která je klasifikována jako tvárná (duktilní), a je použitelný pouze pro

New European Directives for Approval and Design of Additionally Mounted Anchors from the Aspect of Seismic Resistivity 
Design of joints in a structure is very important in the case of seismic load. Underestimation of the design may lead to loss of stability of a joint and in the worst case, loss of a whole structure. For design of additionally mounted anchors to concrete from the aspect of seismic resistance, in the middle of 2013, the procedure ETAG 001, appendix E was issued. The European Technological Approval (ETA) of anchors submitted to these new experimental procedures will include all technological information needed for the seismic design.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1a – Možnost neočekávaného selhání oceli v důsledku přítomnosti prstencových mezer a použití Hilti dynamického setuObr. 1b – Možnost neočekávaného selhání oceli v důsledku přítomnosti prstencových mezer a použití Hilti dynamického setuObr. 2 – Znázornění požadované kategorie seismické odolnosti v Evropě (EOTA TR045)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (103x)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...
Trend využití UPE ve stavební praxi je nezadržitelný (102x)
Řada odborníků by se mohla pozastavit nad tím, je-li nadpis pravdivý. Využití odlehčených UPE profilů ve stavební praxi ...
Kolíkové a svorníkové spoje použité na velkorozponových konstrukcíchKolíkové a svorníkové spoje použité na velkorozponových konstrukcích (65x)
Řešením zastřešení velkých rozponů z materiálů na bázi dřeva jsou lepené příhradové nebo obloukové konstrukce. Limitujíc...

NEJlépe hodnocené související články

Korozní odolnost střešních mechanických kotevKorozní odolnost střešních mechanických kotev (5 b.)
Kovové části střešních kotevních prvků jsou vystaveny riziku koroze. U většiny šroubů, součástí střešních kotevních prvk...
Kde sehnat levné stavební materiály a nářadí? (5 b.)
V současné době je na trhu se stavebninami k dispozici nepřeberné množství kvalitních výrobků. Některé z nich by se tedy...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (4.3 b.)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice