KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    CZ BIM - Stavebnictví 4.0 aneb na cestě za digitalizací stavebnictví

CZ BIM - Stavebnictví 4.0 aneb na cestě za digitalizací stavebnictví

Publikováno: 16.4.2018
Rubrika: Zajímavosti

Patrně jen nepatrné procento mezi čtenáři časopisu Konstrukce ještě nezaznamenalo čtvrtou průmyslovou revoluci. Téma, které se velmi intenzivně řeší již delší dobu v průmyslu. Vláda ČR schválila Iniciativu Průmysl 4.0, předloženou Ministerstvem průmyslu a obchodu na svém zasedání již v srpnu 2016. Jejím dlouhodobým cílem bylo a je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době celosvětového nástupu čtvrté průmyslové revoluce.

Průmyslová revoluce s pořadovým číslem 4 se rozhodně netýká pouze průmyslu. Je totiž potřeba si uvědomit, že dosah čtvrté průmyslové revoluce sahá mnohem dál, než jen za brány areálů továren a průmyslových podniků. Čtvrtá průmyslová revoluce má společenský přesah a dotýká se snad všech oborů lidské činnosti, stavebnictví nevyjímaje. Její dopady lze proto očekávat ve všech oborech lidské činnosti. Hovoří se také o vlivu této revoluce na celou společnost. Hovoří se o Společnosti 4.0.

„Čtvrtá průmyslová revoluce
je označení pro současný trend
digitalizace, s ní související
automatizace výroby a změn
na trhu práce, které s sebou přinese.“
(1)

ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE JE TU!

Globální myšlenka inovace a integrace procesů ve společnosti, přesněji v průmyslu, není nová, poprvé se objevila již v roce 2011 v Německu, kdy byl koncept Industrie 4.0 oficiálně představen německou vládou a o dva roky později vznikl dokument, který byl představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013. U nás, v září 2015, představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Národní iniciativu Průmysl 4.0. Výsledkem byl úvodní dokument, který sloužil především pro otevření diskuze k tématu čtvrté průmyslové revoluce, aby na něj navázal podrobný (více než dvousetstránkový) dokument, který podrobně definoval strategii vize tématu Průmysl 4.0. Vláda ČR na svém zasedání dne 24. srpna 2016 Iniciativu Průmysl 4.0 (2) zpracovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu schválila Usnesením vlády ČR č. 729 (3). Současně s tím vláda uložila předsedovi vlády založit ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy České republiky a dalšími zainteresovanými členy vlády do 24. listopadu 2016 Alianci Společnost 4.0 (4) jako koordinační mechanismus se zapojením hospodářských a sociálních partnerů, zástupců akademických a vědeckých obcí ke koordinaci agend spojených se 4. průmyslovou revolucí. Mezitím schválila Vláda ČR vládní usnesení č. 958 ze dne 2. listopadu 2016 o významu metody BIM (5) (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ve kterém pověřila Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zpracovat do 31. července 2017 Koncepci zavádění metody BIM v České republice pro předložení ke schválení vládě. V mezičase schválila Vláda ČR další vládní usnesení č. 119 ze dne 15. února 2017 k dokumentu Aliance Společnost 4.0 (6) v němž schválila její ustavení a uložila předsedovi vlády zpracovat ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy a dalšími členy vlády a vládě předložit do 30. června 2017 návrh Akčního plánu pro Společnost 4.0. Vláda České republiky tak na svém zasedání dne 25. září 2017 schválila pod č.j. 918/17 ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem předloženou Koncepci zavádění metody BIM v České republice (7) a vydala k tomu Usnesení Vlády ČR ze dne 25. září 2017 č. 682 (8), v němž schvaluje předloženou koncepci a uložila ministru průmyslu a obchodu průběžně informovat vládu o plnění Koncepce. Za pozornost také stojí informace, že na témže jednání vláda vydala Usnesení pod č. 684 (9) o Akčním plánu pro Společnost 4.0 (10). Co výše zmiňované dokumenty obsahují, co z nich vyplývá? Minimálně znamenají tu skutečnost, že Česko udělalo zásadní kroky v cestě k digitalizaci celé společnosti. Kroky ke Společnosti 4.0.

„Česká republika udělala zásadní krok
na cestě k digitalizaci nejen stavebnictví.“

SPOLEČNOST 4.0

Akční plán pro Společnost 4.010 je zastřešujícím dokumentem vlády pro oblast digitální agendy a tzv. Společnosti 4.0. Tento plán formuluje prioritní úkoly, které si vláda stanovuje v kontextu celospolečenských výzev spojených s dopady zavádění digitálních technologií na ekonomiku i společnost. Dopady čtvrté průmyslová revoluce budou mít vliv na všechna odvětví lidské činnosti. Stavebnictví je vnímáno jako důležitý sektor hospodářství, který výrazně přispívá k jeho konkurenceschopnosti a pozitivně ovlivňuje ekonomický i sociální rozvoj celé společnosti.

Zmiňovaný akční plán pro Společnost 4.0 podtrhuje skutečnost, že se v současnosti nacházíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce. Čtvrtá průmyslová revoluce požaduje stavebnictví, které bude naplno využívat všech prostředků nejmodernějších technologií včetně metody Informačního modelování staveb.

STAVEBNICTVÍ 4.0

Stavebnictví a inovace? Kam se bude ubírat stavebnictví ovlivněné 4. průmyslovou revolucí? Wolf D. Prix, architekt a spoluzakladatel studia Coop Himmelb(l)au, si během své pražské přednášky v uplynulém roce na adresu pokroku a na míru zavádění inovací do stavebnictví poměrně trefně posteskl: „Kdyby byl automobilový průmysl stále tak konzervativní, jako je stavebnictví, jezdili bychom dodnes na koních!“ Věřme však, že stavební průmysl to v cestě za digitalizací svého oboru myslí vážně a že inovace, které stavebnictví může očekávat, budou úspěšně v dohledné době také implementovány. Jedním z hlavních předpokladů pro zefektivnění stavebnictví je zavedení metody BIM.

CO JE BIM?

Na téma BIM bylo již popsáno mnoho stránek. Popularizací a propagací metodiky informačního modelování staveb – BIM se v Česku od roku 2011 velmi intenzivně zabývá Odborná rada pro BIM. Za bezmála sedm let existence se podařilo spolku rozšířit povědomí o metodice BIM. Nemalou roli sehrála Odborná rada pro BIM a její členové při prosazení záměru zavést BIM na vládní úrovni. To se podařilo na podzim roku 2017.

KONCEPCE ZAVÁDĚNÍ METODY BIM V ČESKÉ REPUBLICE SCHVÁLENA

Koncepce zavádění metody BIM byla schválena vládou. Co z toho vyplývá? „Především je potřeba si uvědomit, že metodu BIM nelze zavést ze dne na den a pro úspěšné zavedení informačního modelování staveb do praxe je potřeba učinit řadu kroků, které mají základní cíl, připravit podmínky pro efektivní používání metody BIM,“ říká bývalý místopředseda Odborné rady pro BIM a nově nedávno jmenovaný ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci Jaroslav Nechyba a dále dodává: „I proto schválený dokument pracuje s časovým harmonogramem pro období 2018 – 2021 a 2022 – 2027 a obsahuje na 50 stranách řadu zásadních témat, která budou důležitá pro úspěšné naplnění koncepce zavádění BIM v Česku.“

Mezi hlavními tématy související se zaváděním BIM proto nechybí takové kapitoly, které věnují pozornost požadavkům na vlastnosti stavebních výrobků a stavebních prvků pro tvorbu informačního modelu stavby, BIM ve vztahu k rozpočtům, nákladům a harmonogramu stavby, BIM a Facility Managementu či vazbě BIM na geografické informační systémy (GIS). Dalšími klíčovými tématy při zavádění BIM budou bezesporu také normy a technické standardy, otázky tvorby a vlastnictví datových modelů, autorská práva, významně se BIM dotýká také zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. Neméně důležitý bude také přístup ke vzdělávání.

Nejzásadnější kapitolou schválené koncepce je plán postupného zavádění BIM v ČR. „Ten kromě návrhu postupu realizace a organizačního zabezpečení předkládá harmonogram doporučených opatření, doporučení změn právních předpisů nutných pro zavedení BIM,“ říká Jaroslav Nechyba. „Metoda BIM totiž zásadním způsobem mění zažité modely spolupráce a klade velký důraz na efektivní výměnu informací o stavbě, během celého jejího životního cyklu,“ doplňuje dále Nechyba. Digitalizace stavebnictví a s tím spojené naplňování koncepce zavádění BIM v České republice bude zásadním tématem příštích několika let. „České stavebnictví čeká nyní velká výzva, kdy bude muset během následujících čtyř let projít vzrušujícím obdobím změn a posunout celý sektor stavebnictví významně k jeho digitalizaci, efektivitě a zlepšení komunikace,“ uzavírá svůj komentář ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci ke schválené koncepci metody BIM.


(1) Definice pojmu Průmysl 4.0 a čtvrtá průmyslová revoluce odkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Průmysl_4.0 
(2) Průmysl 4.0 má v Česku své místo, zdroj: www.mpo.cz odkaz: https://goo.gl/DtYwwc 
(3) Usnesení Vlády ČR ze dne 24. srpna 2016 č. 729, odkaz: https://goo.gl/rj27ck 
(4) Společnost 4.0, zdroj: www.digiczech.eu odkaz: https://goo.gl/3H9NmA 
(5) Usnesení Vlády ČR ze dne 2. listopadu 2016 č. 958, odkaz: https://goo.gl/6Xym65 
(6) Usnesení Vlády ČR ze dne 15. února 2017 č. 119, odkaz: https://goo.gl/bzFgWe 
(7) Koncepce zavádění metody BIM v ČR, odkaz: https://goo.gl/MVwj3X 
(8) Usnesení Vlády ČR ze dne 25. září 2017 č. 682, odkaz: https://goo.gl/qfnHQV 
(9) Usnesení Vlády ČR ze dne 25. září 2017 č. 684, odkaz: https://goo.gl/NDcmpp 
(10) Akční plán pro Společnost 4.0, odkaz: https://goo.gl/fRTjm4 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (314x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (104x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (60x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice