KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    CZ BIM - Odborná rada pro BIM se představuje

CZ BIM - Odborná rada pro BIM se představuje

Publikováno: 2.4.2018
Rubrika: Zajímavosti

Odborná rada pro BIM vznikla v květnu roku 2011, tehdy jako občanské sdružení. Mohlo by se to zdát jako zbytečnost, představovat Odbornou radu pro BIM, která se za takřka sedm let své činnosti etablovala v respektovaný spolek popularizující a propagující informační modelování staveb (BIM – Building Information Modeling). Stejně tak ti, kteří se v řadách spolku v uplynulých letech zasloužili o popularizaci nové metodiky práce zvané BIM, by mohli mít pocit, že o BIMu již bylo řečeno a napsáno vše podstatné a zásadní. Situace okolo zavádění BIM do praxe se však neustále vyvíjí a rozhodně by bylo chybou, kdyby ve své činnosti Odborná rada pro BIM jakkoliv polevila.

CzBIM jako spolek sdružující odborníky ze stavebnictví se systematicky a dlouhodobě věnuje oblasti informačního modelu stavby (BIM), a to nejen s důrazem na uplatnění a zavádění této metody v České republice. CzBIM sdružuje přední odborníky z řad právnických, tak i fyzických osob, kteří působí v oblasti BIM jak u nás, tak i ve světě. CzBIM bere ohledy na specifika českého prostředí, (např. normy, legislativa) a pomáhá uvádět BIM do praxe.

„Hlavním posláním CzBIM je popularizace,
vzdělávání, podpora standardizace,
rozvoj možností a uplatnění metody BIM
v České republice.“

Mezi další neméně důležité aktivity CzBIM patří:

 • získávání a shromažďování informací týkajících se zavádění metody BIM jak v České republice, tak i v zahraničí a jejich poskytování a prezentace členům s+polku, odborné i laické veřejnosti, a to formou odborných přednášek a konferencí, webové prezentace a tištěných publikací;
 • propagace principů a výhod metody BIM pro jednotlivé stavební pozice a profese (investor, projektant, zhotovitel, rozpočtář aj.) ve všech fází projektu, a to včetně fáze provozu a údržby stavby (facility management);
 • provázání principů informačního modelu stavby s konceptem trvale udržitelného rozvoje;
 • pořádání odborných konferencí, seminářů a školení;
 • publikační činnost;
 • vytváření a podporováváni pracovních skupin, které podrobněji řeší problematiku BIM v širokém spektru oblastí.

Odborná rada pro BIM také iniciuje vědecko-výzkumnou spolupráci mezi fakultami v rovině akademické se snahou propojit a iniciovat spolupráci všech zainteresovaných kateder, kterých se metoda BIM ve svém rozsahu dotýká. Z hlediska dopadu výzkumu pro praxi CzBIM rovněž spolupracuje s profesními komorami (např. ČKA, ČKAIT) a odbornými svazy (např. SPS, ČSSI).

Za veliký úspěch a milník v činnosti Odborné rady pro BIM lze rozhodně považovat schválení Koncepce zavádění BIM v ČR. Jak již bylo uvedeno, schválení Koncepce zavádění BIM v ČR je v zásadě začátkem další etapy a jejím schválením teprve vše začíná. Navíc Koncepce zavádění BIM v ČR se nedotýká pouze samotné implementace BIM, ale i dalších navazujících činností, jež ve výsledku budou tvořit naplnění myšlenek Stavebnictví 4.0. Mezi další úspěchy Odborné rady pro BIM dále patří zahrnutí BIM do novely zákony o ZVZ, aktivní účast členů představenstva na jednáních vlády, účast na akčních skupinách a akcích zaměřených na oblast BIM.

PĚT PILÍŘŮ ČINNOSTI ODBORNÉ RADY PRO BIM

V posledních měsících došlo v České republice ve spojitosti s metodou BIM k zásadním změnám, které se přímo dotýkají činnosti spolku. V návaznosti na schválení Koncepce BIM a zároveň zřízení České agentury pro standardizac i (CAS) se obě aktivity propojily a ČAS byl pověřen plněním určených opatření svěřených usnesením vlády České republiky č. 682 z 25. září 2017 pro realizaci Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Agentura pro splnění tohoto pověření založila samostatný odbor Koncepce BIM, jehož hlavní náplní je právě příprava a publikace standardů, metodik a vzdělávání pro metodu BIM. Na tuto skutečnost musí CzBIM pochopitelně reagovat, vytyčit si nové cíle a postavení vůči agentuře a dalším organizacím, jež se začínají aktivně věnovat osvětě a prosazování BIM. Zároveň v roce 2017 vznikla z iniciativy MPO a ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za účasti některých členů spolku CzBIM iniciativa Stavebnictví 4.0, která v sobě zahrnuje také metodu BIM, jako jedno z klíčových témat naplňování myšlenek komplexní digitalizace stavebnictví.

Z tohoto důvodu vznikl akční plán, který shrnuje aktivity a činnosti, které povedou k naplňování činnosti spolku v období 2018 – 2022. Z akčního plánu vyplývá, že činnost Odborné rady pro BIM (CzBIM) bude v příštích letech postavena na pěti hlavních pilířích, pomocí nichž bude zvyšovat povědomí o metodice Informačního modelování staveb (BIM).

P1. Popularizace BIM

Jedním z hlavních pilířů a činnosti CzBIM je popularizace a osvěta v oblasti BIM. Pro propagaci myšlenek metodiky BIM Odborná rada pro BIM spolupracuje napříč stavebnictvím tak, aby se metodika BIM dostala k co nejširšímu okruhu jak odborné, tak i široké veřejnosti.

P2. Prosazování metody BIM v České republice

Jak představenstvo, tak pracovní skupiny se v rámci svých činností ve spolku aktivně zasazují o prosazování metody BIM v ČR. CzBIM je oponentem při tvorbě nové legislativy, vytváří a navrhuje nové standardy. Mnozí členové představenstva jsou aktivními členy a reprezentanty BIM např. v zahraničních technických komisích ISO a CEN, včetně EU BIM Task Group.

P3. Platforma pro setkávání a spojovník profesí

Odborná rada pro BIM je platformou pro setkávání odborníků z mnoha oborů, které BIM propojuje. V rámci propojování „sil“ je jedním z důležitých cílů rozšiřování spolupráce se školami, spolky a institucemi. CzBIM je spojovníkem jak soukromého, tak i veřejného sektoru.

P4. Vzdělávání

CzBIM se aktivně věnuje vzdělávání, poskytuje nejen obecné informace o BIMu, ale zaměřuje se také na specifické oblasti zavádění metody BIM ve vazbě na cílovou skupinu. Zájemcům o metodiku BIM poskytuje poradenství, semináře, workshopy, konference, ale i nástroje a know-how pro vyzkoušení si metodiky BIM na reálném projektu.

P5. Pracovní skupiny

V rámci spolku pracuje několik tematicky vymezených pracovních skupin (PS), složených z řad členů Odborné rady pro BIM – odborníků z praxe i akademické sféry, jejich snahou je řešit podrobněji dílčí projekty související se zaváděním metody BIM:

 • PS#01: BIM & Standardy a legislativa
 • PS#02: BIM & Výuka
 • PS#03: BIM & Realizace
 • PS#04: BIM & Dopravní stavby
 • PS#05: BIM & GIS

Mezi největší úspěchy pracovních skupin patří v roce 2013 vydaná BIM Příručka či spolupráce na projektu Koncepce zavádění BIM v ČR. Mezi dlouhodobými projekty je určitě potřeba zmínit činnost PS#03: BIM & Realizace, která pracovala na standardizaci negrafických informací 3D modelu (SNIM). Pozitivní ohlasy jsou na pracovní skupinu PS#04: BIM & Dopravní stavby, která úspěšně spolupracuje se státním fonde dopravní infrastruktury a dalšími institucemi a firmami pohybujícími se v oblasti dopravní infrastruktury.

STAŇTE SE ČLENEM ODBORNÉ RADY PRO BIM!

Stát se členem Odborné rady pro BIM není vůbec těžké. Členem spolku Odborná rada pro BIM z. s. se může stát právnická či fyzická osoba působící či zajímající se o problematiku informačního modelu stavby tzv. BIM – Building lnformation Modeling. Více na www.czbim.org či e‑mailu: tajemnik@czbim.org

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
Současný místopředseda spolku Petr Matyáš během své přednášky na výroční konferenci BIM DAY.Foto z loňské konference BIM DAY 2017, na snímku zleva předseda představenstva Petr Vaněk a tehdejší místopředseda představenstva Jaroslav Nechyba. Od ledna 2018 vystřídal Jaroslava Nechybu na pozici místopředsedy Petr Matyáš.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (221x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (62x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (57x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice