KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Centrum Chodov – nejvyšší hodnocení certifikace BREEAM ve fázi designu

Centrum Chodov – nejvyšší hodnocení certifikace BREEAM ve fázi designu

Publikováno: 30.10.2017
Rubrika: Zajímavosti

Na podzim, 11. října letošního roku, proběhne dlouho očekávané slavnostní otevření rozšířené části Centra Chodov. Již v průběhu stavebních prací však tento projekt obdržel prestižní ocenění za trvalou udržitelnost ve fázi designu, a to prostřednictvím certifikátu BREEAM s klasifikací Excellent. Vlastník centra, společnost Unibail-Rodamco, tak dostál svého dlouhodobého závazku, jímž je co nejekologičtější přístup ke svým nemovitostem. Unikátnost tohoto výsledku tkví především v tom, že se jedná o první nákupní centrum v České republice, které bylo v této fázi hodnoceno tak pozitivně.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Objednatel: Centrum Praha Jih – Chodov, s. r. o.
  • Developer: Unibail-Rodamco
  • Architekt: BENOY, Ltd.
  • Generální projektant: OBERMEYER HELIKA a. s.
  • Dodavatel v rozsahu Shell & Core GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

Developerská společnost Unibail-Rodamco klade patřičný důraz na udržitelný rozvoj svých projektových řešení. Na počátku měsíce června získala za probíhající dostavbu Centra Chodov certifikát BREEAM, jenž hodnotí design nově vznikajících budov v deseti zavedených kategoriích. Projektu byla udělena známka kvality Excellent. V celkovém součtu získalo Centrum Chodov více než 75 % možných bodů, což se žádnému jinému obchodnímu centru v České republice doposud nepodařilo. „Designovému návrhu přikládáme vysokou důležitost a přidělení renomovaného certifikátu nás nesmírně těší. Vysoké hodnocení potvrzuje fakt, že u architektonických řešení našich staveb věnujeme velkou pozornost vlivu budovy na životní prostředí a jeho trvalé udržitelnosti,“ komentuje Marcela Hrdličková, ředitelka Centra Chodov.

Nejvyššího počtu bodů projekt dosáhl v rámci kritéria řízení procesů, když byl oceněn 96 body ze 100 možných. Velmi pozitivně byla hodnocena také práce s vodou a oblast ekologie a využití pozemku. Celkové skóre se tak řadí mezi ta vůbec nejvyšší, která kdy byla v České republice certifikací BREEAM udělena napříč všemi typy staveb, ať už se jednalo o kancelářské prostory, nákupní či logistická centra nebo bytové jednotky. Návrh si v osmi z deseti klasifikovaných kategorií zajistil nadprůměrný výsledek, což podtrhuje jeho vysoký standard.

Ziskem certifikátu navázala skupina Unibail-Rodamco na obdobné ocenění, jež obdržela po rekonstrukci Centra Černý Most, které taktéž vlastní. Další certifikace BREEAM čeká Centrum Chodov za rok po kompletním dokončení výstavby.

Vlastník nákupního Centra Chodov, společnost Unibail-Rodamco, investuje do jeho rozšíření a modernizace 4,5 miliardy korun (165 milionů eur). Obchodní plocha se zvýší z 61 tisíc na 100 tisíc metrů čtverečních (102 266 m2). Centrum bude mít po dostavbě více než 300 obchodních jednotek, nejvíc v České republice. Deset procent plochy mají zabírat restaurace. Vedle přístavby nové části se modernizace postupně dočkají i stávající prostory centra. Nově bude vybudováno kino s 18 sály, podle firmy má jít o největší a nejmodernější tuzemský promítací multiplex.

„Rozšíření Centra Chodov dlouhodobě vnímáme jako jeden z našich nejvýznamnějších investičních plánů v rámci středoevropského regionu. Cílem projektu je poskytnout zákazníkům plnohodnotnou alternativu nakupování a zábavy v centru Prahy,“ uvedl výkonný ředitel firmy pro střední Evropu Arnaud Burlin.

Relokovaná a o poznání větší gastronomická zóna Grand Kitchen byla veřejnosti zpřístupněna v březnu letošního roku. Centrum Chodov tak nyní nabízí více než 30 restauračních jednotek a gastro obchodů. Další restaurace ji doplní spolu s podzimní openingem. „Budeme nabídku restaurací rozšiřovat, budeme tomu věnovat minimálně deset procent celkové plochy, to znamená, že 10 tisíc mbude zaměřeno právě na jídlo,“ uvedla ředitelka leasingu Unibail-Rodamco pro ČR a Slovensko Zuzana Janurová. Na jaře tohoto roku přibylo také přes tisíc parkovacích míst, celkem jich tak nyní mají návštěvníci k dispozici více než 3 400.

ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Architektonické ztvárnění projektu zpracovala britská architektonická kancelář Benoy ve spolupráci s francouzskou kanceláří Saguez & Partners. V projektu jsou aplikovány nejmodernější poznatky z retailových evropských konceptů s přihlédnutím k místním specifikům hlavního města Prahy. Hlavní část nového objektu se nachází v místě bývalého obchodního centra Růže a nad stávajícím parkovacím objektem E. Dispozičně je nový objekt rozdělen na dvě hlavní podlaží s obchodními jednotkami a dvě podzemní podlaží navazují na stávající obchodní podlaží a parkoviště.

Návrh vychází ze současné moderní architektury, která zapadá do okolního prostředí a odpovídá funkčním, krajinným, komerčním a společenským cílům, které budou pro toto centrum určující. Návaznost na místní okolí a na vztah, jaký má místní spotřebitel k nákupnímu středisku jako je toto, je pečlivě respektována.

Do konceptu jsou zahrnuty i doplňující možnosti pro rozvoj obytných a kancelářských budov v dalších fázích výstavby. Ty stojí fyzicky odděleny od konceptu obchodů, takže je možné je realizovat nezávisle.

FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Nový hlavní objekt D navazuje půdorysně i výškově na stávající objekt A na jeho jižní straně. Současně v podzemní části navazuje půdorysně i výškově na stávající objekt podzemního parkingu E na jeho východní straně. Stavební konstrukce objektu E se stanou součástí nového parkingu D, objekt E tím zaniká.

Dvě základní obchodní podlaží objektu – úroveň ± 0 (+304,50 m) a úroveň + 1 (+310,00 m) doplňují dvě podzemní podlaží parkingu a dvě podlaží nacházející se nad úrovní střechy, s využitím stravovacím a pro multikino. Na hlavní střeše v úrovni + 2, (+316,00 m) je umístěno střešní parkoviště.

Objekt D obsahuje množství rozličných aktivit. Jedná se o multifunkční objekt, který obsahuje samostatné obchodní jednotky, gastroprovozy, prostory pro zábavu (multikino) a využití volného času. Celé podzemí je věnováno parkingu a hlavnímu zásobovacímu dvoru, které slouží pro zásobování této nové části shopping mallu. Menší zásobovací dvůr je umístěn u fasády v podlaží + 0.

Hlavní parking je rozdělen na dvě podlaží, úrovně označené – 1 a – M. Obě podlaží parkoviště jsou přímo komunikačně napojené na shopping mall pomocí eskalátorů a výtahů a umožňují tak parkujícím přímý přístup do mallu. Přímé propojení je i mezi parkingy a hypermarketem ve stávající budově A.

V nadzemních podlaží označených + 0 a + 1 jsou umístěny podél pasáží samostatné obchodní jednotky různé velikosti, které jsou doplněny malými gastroprovozy. V nástřešní nástavbě v podlaží + 2 je veliký foodcourt s různými občerstvovacími a restauračními jednotkami a vstupem do multikina. Na úrovni + 2 je dále střešní parkoviště, propojené s parkingem na střeše objektu A. Sály multikina jsou umístěny v podlažích + 1 až + 3, vstup je v podlaží + 2. Zásobování uvedených provozů je řešeno pomocí výtahů a zásobovacích chodeb, které mají přímé napojení na zásobovací dvory.

Do celého objektu D jsou tři hlavní vstupy pro pěší. První je směrem od zastávky metra a autobusů, druhý má přímé směrové napojení na administrativní centrum na jihovýchodě a třetí ze západu, který navazuje na stávající hlavní pěší tah. Vstup od západu a jihovýchodu je vždy přímo na hlavní obchodní patro. Východní vstup je jak na úrovni hypermarketu od průchodu ze stanice metra, tak i od autobusových zastávek MHD, odkud je přímé napojení do dalších pater. Veškeré vstupy do tohoto obchodního komplexu i propojení mezi jednotlivými patry jsou řešeny bezbariérově.

Prvním a druhým patrem shopping mallu prochází velkorysá dvoupatrová pasáž s dvoranami, na kterou jsou přímo navázány jednotlivé obchodní jednotky. Pasáže navazují na stávající pasáže v objektu A. Pasáž včetně dvoran je zakryta částečně proskleným zastřešením.

Pasáž členěná galeriemi s průhledem do její spodní úrovně je osvětlena průběžnými střešními světlíky sledující její průběh. V místech křížení jednotlivých ramen pasáže se vstupy jsou situována „náměstí“. Prostory přiléhající k jednotlivým vstupům do centra jsou opticky skrze velké prosklené části fasády propojeny s exteriérem budovy.

Jednotlivé úrovně obchodní pasáže jsou navzájem a s úrovní střechy spojeny pomocí eskalátorů popř. schodišť. Hlavní kapacitní komunikační jádra pro návštěvníky (a současně vyhovující požadavkům pohybu osob se sníženou pohyblivostí) se nacházejí v pasážích.

ROZSAH PRACÍ

Konstrukčně z důvodu zatížení od nového železobetonového skeletu a ocelových konstrukcí došlo k zesílení stávajících základů a nosné konstrukce objektu E. Stavební práce byly provedeny v rozsahu „Shell and Core“, což je stav dokončení hrubé stavby včetně opláštění. Předmětné práce zahrnují kompletní zemní práce, odvodnění stavby, zakládání a výstavbu nosných železobetonových a ocelových konstrukcí, dále obvodový plášť a střechu nového objektu. Obvodový plášť tvoří několik druhů fasád a atypických detailů, například obklady z kamene a ze skla, dále sklobetonové panely, kovové lamely, kontaktní zateplovací systémy nebo prosklené fasády.

Součástí projektu je také rekonstrukce stávajícího nákupního centra, a výstavba provizorních přístupových chodeb. Celá rekonstrukce i nová výstavba probíhá za plného provozu nákupního centra, což sebou nese zvýšené nároky na zajištění bezpečnosti prací, logistiku a provádění technických detailů.

VÝSTAVBA OBJEKTU D

Stavba objektu D Centra Chodov přiléhá ke stávající budově A a budově podzemního parkoviště E. Založení objektu je navrženo jako hlubinné na vrtaných pilotách o průměru 600 až 1 400 mm. V části celého půdorysu jsou navrženy základové pasy pod zděné stěny. V základech jsou rovněž navrženy dojezdy výtahů, resp. travelátorů a čerpací jímky.

Stropní konstrukce

Stropní desky jsou řešeny jako lokálně podporované, doplněné o roznášecí trámy a deskové průvlaky, pro překlenutí větších rozpětí. Částečně předpjaté průvlaky jsou vyztuženy trasovanými dodatečně předpínanými kabely doplněnými měkkou výztuží. Stropní desky jsou převážně navrženy tloušťky 0,24 m, v místech větších rozponů resp. zatížení, jsou navrženy tloušťky 0,30 – 0,60 m. Dilatace ve stropních deskách je řešena pomocí smykových trnů, které zajišťují stejný průhyb a posun ve dvou směrech, nebo jsou uloženy na kluzná modulární ložiska. Stropní konstrukce jsou vyztuženy vázanou výztuží.

Stěny

Železobetonové monolitické stěny komunikačních jader jsou navrženy tloušťky 0,25 m. Realizovány byly postupnou betonáží. Do stěn je osazena vylamovací výztuž pro napojení mezipodest. Stěny jsou vyztuženy vázanou výztuží z oceli B 500B, resp. R 10505.

Suterénní obvodové stěny

Konstrukce je navržena jako bílá vana, kde utěsnění stavby proti tlakové vodě zajišťuje železobetonová konstrukce tl. 300 mm. Návrh konstrukce je proveden v souladu s Technickými pravidly ČBS 02 – Bílé vany na trhlinu 0,2 mm. Se stejnými parametry jsou navrženy jímky a dojezdy výtahů a schodišť, nebo opěrných zídek, pod úrovní suchého poldru. Konstrukce navržené z vodostavebného betonu, jako bílá vana, jsou dilatovány 20mm mezerou vyplněnou polystyrenem se smykovými trny s vnějším dilatačním pásem.

Sloupy

Sloupy jsou železobetonové monolitické v prostoru garáží 700 × 400 mm, dále pak 500 × 500 mm. Podél pasáží jsou použity kruhové průřezy 600 mm popřípadě 500 mm. Ve výjimečných případech je použit i jiný rozměr z důvodů zvýšeného namáhání. Do některých sloupů je osazena vylamovací výztuž pro stěny. Sloupy budou vyztuženy armokoši z oceli B 500B , resp. R 10505.

Rampy

Nové monolitické rampy jsou na nové stěny připojeny vylamovací výztuží. Napojení na stávající konstrukce bylo provedeno zalepením výztuže.

Prostor hlavního vstupu od metra

Prostor hlavního vstupu od metra je řešen dle požadavků architektonického řešení. Stropní desky nad +0 a nad +1 jsou podporovány soustavou sloupů a navzájem ortogonálních trámů. Oválný výčnělek je podporován sloupy, nejvíce namáhaný je založen v místě současné opěrné zdi, jejíž základ je tomuto novému základu uzpůsoben. Celá opěrná stěna pak je zajištěna pilotovou stěnou. Nová betonová konstrukce je vodivě odizolována od stávajících konstrukcí metra vložením vhodného izolačního prvku, dle ochrany proti bludným proudům. Nepředpokládá se významný vliv přenosu vibrací od provozu metra na funkčnost a způsob užívání stavby.

OCELOVÉ KONSTRUKCE KINOSÁLŮ

Ocelová konstrukce kin je čtyřpodlažní. Podlaží nejnižší úrovně je na úrovni ±0,000 s obchodními jednotkami. Následující tři patra tvoří prostory pro multikina.

Konstrukce z jedné strany přiléhá a částečně stojí na stávajícím objektu Centra Chodov. Z dalších tří stran je konstrukce obklopena železobetonovou konstrukcí nové budovy D. Tvar konstrukce je nepravidelný mnohoúhelníkový a její půdorysný rozsah je v jednotlivých patrech různý. Střední rozsah ocelové konstrukce je 65 × 30 m. Konstrukce je navržena jako jeden dilatační celek.

V 1. NP je obchodní podlaží, jehož nosná konstrukce v základním rastru nové budovy 8,1 × 7,5 m vynáší další tři patra s kinosály. Jedinou výjimku tvoří rámy na osách 16d, 17d a 18d, ty jsou na rozpětí 17,5 m. V tomto prostoru nebylo možné založit sloupy, protože o patro níž jsou na tento rozpon předpjaté železobetonové průvlaky nad zásobovacím dvorem.

Kinosály tvoří skelet s nepravidelným rastrem sloupů, jejich rozteč je přizpůsobena dispozici kinosálů, tedy s většími rozpony. Orientace nosných směrů této části konstrukce je zde natočena, rovněž v závislosti na dispozici kinosálů.

Všechny stropy jsou navrženy jako monolitická železobetonová deska v trapézovém plechu, který plní funkci ztraceného bednění. Desky jsou navrženy v základní celkové tloušťce 290 mm. Při použití trapézového plechu o výšce vlny 85 mm je splněn požadavek na minimální tloušťku betonu 200 mm nad vlnou, která byla požadovaná nájemcem kin. Trapézový plech je nesen stropnicemi z ocelových válcovaných profilů IPE, které jsou součástí nosného skeletu.

Vzhledem k prostorovému uspořádání kinosálů nejsou sloupy v pravidelném rastru přes všechna patra. Některé sloupy jsou tedy neseny výměnami. Tyto výměny jsou mimo únosnosti dimenzovány také na průhyb, který nepřekračuje 1/400 jejich rozpětí. Toto je pro omezení nepříznivého spolupůsobení konstrukcí jednotlivých pater na sebe.

Výškové uspořádání kin, zvláště pak úrovně spodních hran ocelových konstrukcí, jsou dány průnikem požadavků na dimenze hlavní nosné konstrukce, požadavků na prostor pro technologie a požadavky na světlé výšky sálů, které jsou zakotveny ve smlouvě s nájemcem kin.

POPIS KONSTRUKCÍ

Ocelovou konstrukci kin je možné rozdělit do dvou celků. Na primární skelet, který tvoří základní nosnou konstrukci. A na sekundární ocelové konstrukce. Tyto konstrukce tvoří mezipatra pro obsluhu promítacích zařízení a pomocné konstrukce nesoucí hlediště v kinosálech.

Konstrukční systém primární ocelové konstrukce kin

Skelet nad obchodními jednotkami v 1. NP
Strop nad obchodními jednotkami v úrovni +310,00 m je z části nad novou a z části nad původní budovou. Stropní deska leží na plnostěnných nosnících skeletu o rozpětí 7,5 – 17,5 m. Nosníky jsou podepřeny sloupy. Sloupy na původní budově působí jako řada kyvných stojek, pro zajištění samostatného dilatačního chování celku s ocelovou konstrukcí. A pro eliminaci vlivů dilatačního chování na stávající konstrukci. Jelikož strop leží na rozhraní dvou dilatačních celků betonové konstrukce, jsou podél osy 18d řešeny detaily napojení na železobetonovou konstrukci jako dvousměrně posuvné za použití elastomerových ložisek s vrstvou PTFE. Ve stropě úrovně +310,00 m jsou vloženy plnostěnné, většinově svařované profily, jako výměny pro vynesení sloupů vyšších podlaží. Tuhost konstrukce je v této úrovni zajištěna v rovině stropu kombinací připojení konstrukce k dilataci číslo 5 a vlastní tuhostí stropní desky. Profily na rozhraní ocelové a betonové konstrukce jsou připojeny k předem zabetonovaným
deskám v boční stěně železobetonového trámu. Ve stropě se nacházejí i dvě prohlubně, jedna pro výtahovou šachtu a druhá pro uložení eskalátoru. Dno šachet je tvořeno deskou v trapézovém plechu o celkové tloušťce 290 mm. Stěny jsou ze železobetonu o celkové tloušťce 200 mm. Výztuž stěn je provázána s výztuží desek. Bednění a betonáž stěn byla realizována po vybetonování desky na dně šachty.

V tomto patře se nachází první patro kinosálů, propojení s druhým patrem kinosálů ve 2NP je realizováno eskalátorem, výtahem a ocelovým schodištěm. Ocelové schodiště je uloženo na desku v úrovni +310,00 a připojeno k ocelové konstrukci pod deskou v úrovni +316,00. Schodnice se nachází pod schodištěm a je na úrovni podest zalomená. Stupně tvoří ocelová korýtka vyplněná betonem. Podstupnice jsou z ocelového plechu.

Skelet kinosálů ve 2. NP
Osový systém je od výškové úrovně +310,00 m do úrovně +318,00 m pootočený podle osového systému původní budovy. Poloha sloupů je dána tímto osovým systémem a zčásti polohou stěn kinosálů. Nosný systém stropů nad kinosály tvoří dvoukloubové rámy. Rámy tvoří sloupy z profilů komorového průřezu a příčle z plnostěnných válcovaných profilů. Rozpětí rámů jsou v rozmezí 10,0 – 13,0 m. Na příčle rámů jsou uloženy stropnice nesoucí železobetonovou stropní desku v trapézovém plechu. Tuhost v rovině stropu je zajištěna opět kombinací připojení na ŽB strop dilatace č. 5 a vlastní tuhostí stropní desky. Detaily podél osy 18d jsou opět řešeny s použitím elastomerových ložisek.

Výškové řešení je dáno požadavky kina. Strop nad sály mezi osami Bd – Ed je stlačený na minimální konstrukční výšku. Stropnice tvoří nosníky HEB300 a průvlak je o profilu 2 × HEB 450. Horní pásnice průvlaku je zarovnána s horní pásnicí ŽB desky v trapézovém plechu. Tím jsou srovnány spodní hrany profilů do jedné výšky. Zároveň je trapézový plech kladen mezi ocelové nosníky na nerovnoramenné úhelníky. Horní hrana trapézového plechu je zalícována s horní hranou nosníků. Stejný princip uložení trapézového plechu je použit u desky podél osy V’ a v malém rozsahu také u snížené desky mezi osami 7’ a 8’.

Stropní deska je díky různým požadavkům na světlé výšky v 1NP poměrně složitě rozčleněná do několika výškových úrovní. Tam kde je stropní deska nad kinosály, je mezi jednotlivými deskami ještě železobetonová stěna.

Mezi osami Ed a Gd je zdvojená podlaha. Tato podlaha je o 1,9 m výše. Deska podlahy je železobetonová do trapézového plechu. Nosnou konstrukci tvoří válcované uzavřené profily. Mezi jednotlivými výškovými úrovněmi jsou schodiště. Schodnice jsou ocelové, na nich jsou ocelová korýtka vyplněná betonem. Podstupnice jsou z ocelových plechů.

Mezi osami Cd a Ed jsou dva krajní sloupy vynášeny příhradovým nosníkem ve stěně kin.

Skelet kinosálů ve 3. NP
Konstrukce na úrovni +321,70 m přebírá osový systém nové budovy, který je oproti patru pod ním pootočený. Toto patro vystupuje nad úroveň střechy. Kinosály s rozpony 10,0 – 15,0 m jsou zastřešeny rámy s příčlí z válcovaných profilů. Mimo kina je navržen typický skelet se sloupy v rastru 8,1 × 7,5 metru a plnostěnnými stropními nosníky. Systém ztužení je v rovině střechy zajištěn příhradovým ztužením po obvodu střechy. Stabilitu celého skeletu zajišťují ztužidla ve stěnách kinosálů.

Podlaha kinosálů je rozdělena do dvou výškových úrovní +321,7 a +320,6 m. Podlahu tvoří železobetonová deska v trapézovém plechu o celkové tloušťce 290 mm. Mezi jednotlivými úrovněmi desky je železobetonová stěna o tloušťce 200 mm. 

Přístup na tuto úroveň tvoří dvojice schodišť, výtah a eskalátor. Ocelová schodiště jsou bez mezipodpor. Schodnice se nachází pod schodištěm a je na úrovni podest zalomená. Stupně jsou tvořeny ocelovými korýtky, vyplněny betonem. Podstupnice jsou opět z ocelového plechu.

Mezi jednotlivými úrovněmi podlah sálů najdeme samostatná schodiště kotvená k podlaze. Schodnice jsou pod úrovní schodiště a na nich leží ocelová korýtka, která jsou vyplněna betonem, podstupnice jsou z ocelových plechů.

Sekundární ocelové konstrukce kin

Konstrukci kin v 2. – 4. NP doplňuje pomocná ocelová konstrukce nesoucí technologické zázemí kin. Součástí těchto konstrukcí jsou vestavěná patra pro promítačky a další konstrukce pro únikové trasy ze sálů ve 3. NP.

Promítací mezipatro v 1. NP
Konstrukce promítacího patra ve 2. NP je tvořena ŽB deskou v trapézovém plechu o celkové tloušťce 180 mm. Ta je nesena systémem stropnic a průvlaků. Tento systém je částečně zavěšen na strop nad 2. NP, u sálů podél osy W´ je patro vynášeno příhradovým průvlakem, který zároveň plní funkci podpory pro část hlediště. U sálů mezi osami Bd a Ed je patro podepřeno sloupky ve stěnách kinosálů.

Podél osy 16d byla z důvodu kolize s VZT redukována ocelová konstrukce nesoucí desku v trapézovém plechu na minimum. Z tohoto důvodu zde bylo pro montážní stav betonování desky do trapézového plechu nutno počítat s montážními nosníky případně s dostatečným zajištěním sloupků nesoucích mezipatro.

Mezipatro je rozděleno do dvou výškových úrovní. Přístup do mezipatra a přístup mezi jednotlivými úrovněmi tvoří schodiště. Schodnice jsou z válcovaných U-profilů, stupně jsou z pororoštu tl. 30 mm.

Promítací a únikové mezipatro ve 2. NP a 3. NP 
Konstrukce promítacích a únikových pater pro sály ve 3. NP je zavěšena na střechu a částečně opřena do sloupů skeletu. Konstrukce podlahy je stejná jako u promítacího patra ve 2. NP tj. železobetonová deska v trapézovém plechu o celkové tloušťce 180 mm. Desku nese ocelová konstrukce z válcovaných profilů.

Mezipatra jsou členěna do několika výškových úrovní, je to dáno výškovými požadavky na polohu promítacích zařízení a na polohu nouzových východů ze sálů. Jednotlivé úrovně jsou propojeny schodišti. Do promítacích kabin vedou schodiště se schodnicemi pod stupni. Schodišťové stupně jsou tvořeny korýtky vyplněnými betonem.

Schodiště na chodbách a do sálů mají schodnice pod schodištěm. Stupně tvoří korýtka vyplněná betonem, podstupnice jsou plechové. Z horní části mezipater vede schodiště a žebřík na střechu. Žebřík je trubkový a schodiště je se schodnicemi z válcovaných U-profilů a stupně jsou tvořeny pororoštem tl. 30 mm.

Konstrukce hledišť
Konstrukce hledišť je tvořena pomocnou ocelovou konstrukcí. Podlahu tvoří prefabrikované železobetonovými prvky o tloušťce 100 mm.

Ostatní ocelové konstrukce

Plošiny pro vzt jednotky na střeše
Na střeše kin je umístěna technologie pro prostor kin a částečně i pro budovu obchodního centra. Tato technologie je uložena na ocelových rámech. Tato rámy přenášejí zatížení od jednotek na nosný skelet budovy. Rámy jsou na skelet uloženy přes termo-izolační podložky. Konstrukce je z pozinkovaných válcovaných profilů.

Schodiště pro přístup na střechu
U osy Bd je na vnějším plášti umístěno ocelové schodiště pro přístup na střechu. Schodiště vede jedním ramenem z úrovně +323,0 m na úroveň +327,0 m a dále pak dvěma rameny na úroveň +331,2 m. Schodnice jsou o profilu U200 a stupně pororoštové. Obojí je zinkováno. Konstrukce schodiště je mezi úrovněmi +327,0 a 331,2 m opláštěna.

Výtah
V prostoru kin z 1. NP až pod střechu najdeme evakuační a obslužný výtah. Celková výška šachty je 27,3 m. Šachta je opláštěna. Nosná konstrukce šachty je z uzavřených, za studena tvarovaných profilů 150 × 150 mm. Ze stejných profilů jsou i vodorovné nosníky šachty. Pomocné profily pro uchycení dveří tvoří válcované U-profily.

Přístřešky
Na obou střechách kin jsou nad vyústěním technologických šachet přístřešky. Jejich nosnou konstrukci tvoří ocelové profily a plášť ze sendvičových panelů. Zastřešení je z trapézového plechu. Přístřešky jsou celkem čtyři. Půdorysná plocha všech přístřešků je 140 m2.

Konstrukce zastřešení světlíků

Zastřešení světlíků nad pasáží a vstupem tvoří nosné ocelové konstrukce, ukládané na železobetonové sloupy a nosníky. Na hlavních vodorovných nosnících je uložena ocelová konstrukce vlastních světlíků. Západní eliptický světlík má hlavní nosníky uloženy na ocelových sloupech, které jsou uloženy na betonových sloupech. Ostatní ocelové vodorovné nosníky jsou ukládány kluzně (ložiska) na ŽB a tím nezávislé na dilatacích betonových konstrukcích. Nosná konstrukce všech světlíků je ze za tepla válcovaných ocelových profilů a ze svařovaných uzavřených profilů z ocelových plechů.

Neprosklené části zastřešení pasáží jsou kryty lehkým střešním pláštěm, jeho nosným prvkem je ocelový trapézový plech. Severní část konstrukce světlíků navazuje na konstrukci kin.

Západní střešní lobby
Světlík je částečně eliptického tvaru. Je podpírán ocelovými sloupy z válcovaných ocelových profilů, za prosklenou stěnou z válcovaných trubek, které jsou kotveny do ŽB konstrukce. Hlavní nosný systém na sloupech tvoří nosníky ze svařovaných/válcovaných profilů s doplněnými radiálními nosníky. Na příhradové eliptické obrubě uzavřených válcovaných profilů je usazena vlastní ocelová konstrukce světlíku. Neprosklené části jsou kryty lehkým střešním pláštěm. Nosným prvkem je trapézový plech. Tuhost konstrukce je zajištěna tuhostí rámové (polorámové) konstrukce.

Jižní světlík nad DH pasáží
Podélný zakřivený světlík nad pasáží navazuje na eliptický JV světlík. Hlavní nosnou ocelovou konstrukci tvoří vodorovné nosníky válcované nebo svařované z ocelových plechů. Nosníky jsou kotveny do ŽB konstrukce. Tyto nosníky vynášejí ocelovou konstrukci prosklené části. Neprosklené části jsou kryty lehkým střešním pláštěm, nosný prvek je trapézový plech. Nosníky jsou do ŽB konstrukcí uloženy kluzně (elastomerová ložiska), což umožňuje nezávislou dilataci světlíků vůči betonovým dilatacím. Část konstrukce je spádovaná.

Jihovýchodní světlík nad Grand Kitchen
Hlavní nosnou ocelovou konstrukci tvoří vodorovné nosníky válcované nebo svařované z ocelových plechů, které jsou uloženy na ocelových sloupech. Mezi nosníky je vložena příhradová eliptická obruba z uzavřených válcovaných profilů, na které je vlastní ocelová konstrukce světlíku (Grid‑Shell). Neprosklené části jsou kryty lehkým střešním pláštěm, nosný prvek je opět trapézový plech.

Východní světlík nad Grand Kitchen
Navazuje přímo na jihovýchodní světlík. Hlavní nosnou ocelovou konstrukci tvoří vodorovné nosníky válcované nebo svařované z ocelových plechů. Nosníky jsou kotveny do ŽB konstrukce kluzně (elastomerová ložiska). Tyto nosníky vynášejí ocelovou konstrukci prosklené části. Neprosklené části jsou kryty lehkým střešním pláštěm, nosný prvek je trapézový plech. Nosníky jsou do ŽB konstrukcí uloženy kluzně, což umožňuje nezávislou dilataci světlíků vůči betonovým dilatacím.

Severovýchodní světlík nad Grand Kitchen
Navazuje přímo na východní světlík. Hlavní nosnou ocelovou konstrukci tvoří vodorovné nosníky válcované nebo svařované z ocelových plechů. Jsou uloženy na ocelových sloupech. Mezi nosníky je vložena příhradová eliptická obruba z uzavřených válcovaných profilů, na které je vlastní ocelová konstrukce světlíku (grid shell). Neprosklené části jsou kryty lehkým střešním pláštěm, nosným prvkem je i v tomto případě trapézový plech.

Grid-Shells
Nad třemi náměstími jsou navrženy designové světlíky, tzv. Grid-Shelly, elipsovitého půdorysu. Ocelová konstrukce pod systémové zasklení je navržena celosvařovaná z profilů uzavřených hranatých trubek. Vzepětí plochy činí cca 1,00 metru v případě světlíku na pozici 5-8/G-J, který zaujímá půdorysnou plochu cca 12 × 17 m. Druhé dva mají vzepětí 1,35 m a zaujímají plochu cca 14 × 20 m. Vlastní trojúhelníková síť je upnuta do obvodového prostorového prstence.

Každý Grid-Shell tvoří samostatný celosvařovaný celek o hmotnosti cca 19 resp. 12 tun. Jsou osazeny na podporující konstrukci střechy/střešní nástavby vždy pomocí šesti ložisek. Ložiska v sestavě jsou dvě bez možnosti posunů a čtyři všesměrně posuvná. Toto uspořádání zajišťuje samostatné působení Grid-Shellů bez ovlivnění chováním střechy a naopak.

Ribbony

Dva Ribbony jsou designové fasádní a střešní prvky, jejichž nosnou část představuje prutová prostorová ocelová konstrukce, která je kotvena do ŽB konstrukcí pomocí lepených kotev.

Ocelovou konstrukci Ribbonů tvoří rámová konstrukce. Jedná se o dvě oddělené ocelové konstrukce Ribbonů. Každá je složená z konstrukce lehké střechy a konstrukcí předsazených fasád. Dvě designové samostatné konstrukce mají nosnou prostorovou konstrukci z uzavřených ocelových profilů. Hlavním nosným prvkem je Vierendelův nosník. Dvě fasády jsou kotveny do železobetonové konstrukce na úrovni terénu. Třetí, visící, pak do stropní železobetonové konstrukce z čela v každém patře. Konstrukce střechy je kotvená tuze k ocelovým sloupům, ty jsou kotveny do stropní desky horního železobetonového patra. Kotvení je provedeno dvěma způsoby a to buď tak, že sloup je postavený na ŽB konstrukci, nebo kotvený zboku do vytažených obvodových železobetonových sloupů. Toto řešení omezilo počet prostupů skladbou střechy. Každé kotvení je provedeno přes termo-izolační vložky tloušťky 20 mm. Kotvení po výšce i po délce do ŽB konstrukce je provedeno pomocí lepených kotev.

Ribbon 1
Půdorysné rozměry prvního Ribbonu jsou 10 × 45,5 m. Fasádní stěna rozměrů 11 x 16 m. Konstrukci tvoří Vierendelové nosníky konstrukční výšky 450 mm propojené ocelovými sloupy tuze. Sloupy jsou z uzavřeného profilu kruhového tvaru. Tím je dosaženo rámového účinku a prostorové tuhosti konstrukce. Stěna fasády je ztužená křížovým ztužidlem. Sloupy jsou kotveny do železobetonové stropní desky. Kotvení je provedeno pomocí chemických kotev přes termo-izolační desku tloušťky 20 mm. Na horní hraně ocelové konstrukce Ribbonu je uložen trapézový plech. Ten je kotvený k ocelové konstrukci v každé vlně. Fasáda je kotvená na původní strop objektu A. Jedna podpora se nachází na stávajícím železobetonovém trámu, ostatní sloupy jsou kotveny do ocelové výměny pod železobetonovou konstrukcí desky. Výměna je následně zakotvena do železobetonových trámů.

Ribbon 2
Půdorysné rozměry druhého Ribbonu jsou 5 × 143 m. Fasádní stěny jsou dvě. První, stojící, o rozměrech 12,5 × 21 m. Druhá zavěšená o rozměrech 4 × 20,5 m. Konstrukce Ribbonu je rozdělená na tři části tak aby byl umožněný vodorovný posun konstrukce a tím sníženy účinky zatížení teplotou. Konstrukční výška Vierendelových nosníků je 450 mm až 1 000 mm v závislosti na rozpětí konstrukcí.

Ploché střechy

Střechy nad objektem lze rozdělit na střechy bez přístupu osob (kromě omezeného přístupu údržby), pojížděné střechy parkoviště, pochozí střechy v prostorách s výskytem technických zařízení vyžadujících pravidelnou kontrolu, servis či údržbu, a dále pak prosklené světlíky. Pojížděná střecha je navržena na úroveň + 2 (+316,00 m)
a slouží jako otevřené parkoviště přímo navazující na vnitřní prostory s restauracemi (tzv. „Grand Kitchen“) a hlavní vstup do kin.

Parkoviště dále provozně a výškově navazuje na pojížděnou střechu stávajícího objektu A. Pojížděná plocha parkoviště je tvořena monolitickou betonovou deskou. Pochozí střechy v rámci otevřených technologických dvorů jsou umístěny na úrovni + 3 (321,0 resp. 322,5 m). S ohledem na provoz údržby je pochozí vrstva střechy navržena z betonových dlaždic uložených na terčích. Jednotlivé technologické jednotky jsou pak usazeny na samostatné betonové základy. Tyto technologické dvory jsou z akustických důvodů po obvodě lemovány akustickými stěnami. Nepochozí střechy jsou navrženy na zbylé střešní roviny. Jedná se především o střechy kolem prosklených světlíků, střešních nástaveb schodišťových šachet a dětského koutku a dále pak na střechách kin. Na střechách kin jsou umístěny technologické jednotky na roznášecích ocelových konstrukcích, které zároveň slouží pro přístup obsluhy. Střešní prosklené světlíky jsou umístěny nad hlavní pasáž objektu. Na západní straně objektu (nad střešním parkovištěm úroveň + 2) a na východní straně objektu (nad úrovní střechy + 3) je navrženo architektonické zastřešení v podobě tzv. Ribbonů.

Střechy nad objektem jsou navrženy jako ploché jednoplášťové střechy v kombinaci s tepelnou izolací pod hydroizolací, v případě pojížděných střech nad hydroizolací. Střechy mají vždy obvodovou atiku. Sklony hydroizolací jsou navrženy v min. 2% spádu do vnitřních střešních vtoků resp. žlabů, úžlabí je vždy spádováno tak, aby umožnilo odtok dešťové vody. Všechny vtoky jsou opatřeny elektrickým ohřevem proti zamrzání. Vzhledem k tomu, že u zelených střech je hydroizolace zaústěna do vtoku níže, než je horní úroveň substrátu, jsou vtoky vždy opatřeny nástavcem (děrovaným košem) s horní mříží umožňující přístup k spodnímu střešnímu vtoku, jeho kontrolu a čištění.

Navržené skladby střech splňují požadavky na tepelně-technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami. Všechny skladby střech splňují parametr BroofT3.

Fasády

Fasádní plášť
Obvodový plášť je z větší části vyzdívaný zateplený plný sendvičový panel, se ztužujícími věnci, s minimem okenních otvorů. Má obklady různým materiálem před odvětrávanou spárou a certifikovaným zateplovacím systémem, resp. je opatřen omítnutým certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Omítky jsou snadno čistitelné tlakovou vodou.

Výplně otvorů, prosklené fasády
Prosklené fasády jsou situovány u hlavních vstupů do objektu, tedy na fasádě východní a západní. Veškeré prosklené fasády jsou z hliníkových profilů s odpovídajícími tepelně-izolačními vlastnostmi a s izolačním dvojsklem nebo trojsklem. 

Prosklený plášť je navržen jako rastrový. Hliníková konstrukce fasády je osazena na podpůrnou ocelovou konstrukci (vstupy do objektu).

Z podkladů Unibail-Rodamco, OBERMEYER HELIKA a. s. a GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

Chodov Center – Highest Rating of BREEAM Certification in the Stage of Design
This autumn, October 11 this year, will see a long-awaited ceremonial opening of the extended section of Chodov Center. The Project have been granted a prestigious award for long-term sustainability in the stage of design, namely the BREEAM Certificate with Excellent rating. As an owner of the Center, Unibail-Rodamco Company has thus honoured its long-term commitment on the most ecological approach possible to its real estates. The uniqueness of the result lies in the fact that it is the first shopping
centre in the Czech Republic which has been assessed so positively.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vizualizace – východní pohledVizualizace – jihovýchodní pohledGrand KitchenGrand KitchenGrand KitchenPohled na výkop hlavní stavební jámy a provádění základových konstrukcí a svislých nosných konstrukcí 1. PP – 09/2015Betonáž stropu nad 1. NP – 03/2016Pohled do budoucí pasáže pod jižním světlíkem. Uprostřed věž nejvyššího jeřábu na stavbě s výškou 55 m – 03/2016Armování stropní desky nad 2. NP – 05/2016Provádění parotěsné vrstvy střešního pláště, montáž hliníkových světlíků; v pravé části pohled na ocelovou konstrukci budoucích kinosálů – 08/2016Pohled přes zasklenou plochu jižního světlíku na nosnou ocelovou superkonstrukci prostoru multikina – 08/2016V popředí nosná ocelová konstrukce čočkovitého světlíku, tzv. „Grid‑Shellu“; v pozadí panorama věžových jeřábů – 06/2016Pohled z věže jeřábu na severovýchodní čočkovitý světlík, tzv. „Grid‑Shell“ – 07/2016Pohled na jihozápadní roh budovy po dokončení fasádního pláště s obkladem z umělého kamene – 09/2016Dokončený čočkovitý světlík na západním lobby na úrovni 2. NP – 03/2017Pohled na východní fasádu před dokončením; v pravé části tzv. „buben“ – 03/2017Dokončená jihovýchodní fasáda s otevřeným jihovýchodním vstupem do objektu – 04/2017Pohled na dokončování fasády jihovýchodního vstupu před opláštěním vstupního portálu – 03/2017Noční pohled na východní fasádu s rozsvíceným „Ribbonem“ – světelnou stužkou lemující objekt centra – 04/2017

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (317x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (93x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (66x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice