KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    AFI Karlín – nový reprezentant šetrné kancelářské výstavby v centru Prahy

AFI Karlín – nový reprezentant šetrné kancelářské výstavby v centru Prahy

Publikováno: 2.10.2018
Rubrika: Zajímavosti

Pražský Karlín se mění před očima závratným tempem. Pro investory se stal žádanou lokalitou a dalším zajímavým a úspěšným projektem, který zde nedávno dokončili, je budova AFI Karlín nebo chcete-li, podle charakteristického tvaru, Butterfly.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 • Autor stavby: Dipl. arch. David R. Chisholm, ČKA,
 • Akad. arch. Vít Máslo, ČKA
 • Generální projektant: CMC architects a. s.
 • Generální dodavatel: IMOS Brno, a. s.
 • Místo stavby: Karlín, Praha, Česká republika

Cílem investorů z developerské skupiny AFI Europe bylo postavit moderní administrativní budovu s nájemními kancelářemi, obchodními jednotkami a restauračním provozem s veřejně přístupnými parkovými plochami v jejím bezprostředním okolí. Získání certifikace BREEAM – hodnocení budovy z hlediska životního prostředí – zde bylo od začátku projektu cíleno na stupeň VERY GOOD, přičemž nakonec budova dosáhla na příčku EXCELLENT.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

V kontextu Karlína, kde se mísí residenční bloky s původními továrnami, spatřujeme výjimečnost pozemku a budovy AFI Karlín ve třech podstatných momentech. Budova zde tvoří zakončení axiální ulice procházející celou čtvrtí podél úpatí Vítkova, nachází se na rozhraní zástavby ortogonálních bloků a bloků s diagonální geometrií s dominantou školy na Lyčkově náměstí, se kterou sympatizuje a jako jedna z mála nových administrativních budov se těší těsné blízkosti a majestátnosti zeleně vrchu Vítkova.

Překvapivý a od sousední zástavby odlišný tvar budovy je založený na čtyřech elipsách spojených do dvou křídel se středovým atriem. Tvar byl navržen jako koncepční spojení dvou protichůdných fenoménů, reaguje na historii strojírenských továren Karlína – reminiscence pístů, a zároveň asimiluje organický charakter Vítkova. Výsledkem je překvapující nová identita budovy s bohatě vypracovanými detaily fasád, otevřenými zahradami a přátelskou tváří ke svému okolí.

Budova AFI Karlín byla navržena jako inteligentní budova s jasným ekologickým cílem získat nejen vysoké hodnocení nízké energetické náročnosti, ale též poskytnout vizuální a fyzický komfort svým uživatelům a návštěvníkům. Byla navržena s cílem vytvořit místo s příjemným pracovním prostředím a s lidským měřítkem. Výsledná budova má téměř barokní charakter, kde se snoubí pohybová energie s klidným sebevědomím a důvěrou, jako by tu budova stála odjakživa.

Dynamiku budovy podporují její fasády – proměňují ji v živý organismus, který roste, mění se a pohybuje v čase. Zároveň fasády budovu izolují a produkují do nejbližšího okolí kyslík. Vertikální zelené zahrady také vylepšují akustické podmínky v nejbližším okolí. Technicky je fasáda tvořena několikavrstvým závěsným stěnovým systémem složeným z vysoce kvalitního trojitého zasklení s pokovenou vrstvou, vnějších automaticky ovládaných textilních žaluzií, kompozitních tepelněizolačních panelů (KINGSPAN) a více než 40 000 živých rostlin s automatickým zavlažováním. Možnost přirozeného větrání zajišťují vertikální otevíratelné klapky.

Centrální atrium bylo navrženo jako prostor, kterým budova „dýchá“, kde mohou lidé vyjít ven a přitom být stále uvnitř. Je to multifunkční prostor s duální psychologií – obvykle je to místo k rozjímání, kde člověka obklopují křivky, objímá zeleň a uklidňuje zvuk tekoucí vody, ale může to být i prostor pro různé akce, aktivní, živý a kulturní.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Založení a spodní stavba

Založení objektu je plošně-hlubinné na základové desce a pilotách, což bylo dáno geologickými a hydrogeologickými podmínkám viz níže. Základová deska je s pilotami pevně provázána výztuží s ohledem na řešení bludných proudů. Pod základovou deskou je pokladní vrstva betonu a vrstva separační PE folie. Základová deska není na dolním líci chráněna povlakovou izolací a horní líc je chráněn epoxidovou nebo polyuretanovou pružnou stěrkou, schopnou překlenout navrženou šířku trhliny. Základová deska je pod celým objektem tl. 500 mm. Na základovou desku působí účinky vlastního volného smrštění konstrukce, účinky vzdutí hladiny podzemní vody až na úroveň 186,500 m n. m. (± 0,0 objektu s přelivnou hranou ve vjezdové rampě) a též kontaktní napětí v základové spáře od zatížení horní stavbou při předpokládaném poklesu pilot. Piloty o průměru 900 mm, délky až 13 m, prochází vrstvami písčitých, hlinitých, hrubozrnných a balvanitých štěrků a jsou vetknuty do skalního podloží, tvořeného břidlicemi. Piloty přenáší do podzákladí zatížení ze sloupů a stěn nosné konstrukce budovy.

Nosná konstrukce

Základním konstrukčním systémem objektu je železobetonový skelet tvořený nosnými sloupy doplněný ztužujícími jádry a železobetonovými stropními deskami. Železobetonová konstrukce suterénu s obvodovými stěnami, rozepřenými stropními deskami, vytváří v principu krabici, která spolehlivě přenáší vodorovné účinky zemního tlaku. Nosné konstrukce jsou provedeny z monolitického železobetonu, pouze schodišťová ramena jsou prefabrikovaná.

Sloupy skeletu jsou kruhového průřezu o průměru 500 mm, respektive 300 mm v 6. NP a byly provedeny za pomoci papírového bednění (MONOTUBE), které umožnilo vysokou kvality výsledného povrchu. Sloupy jsou umístěny po obvodu jednotlivých elips ve vzdálenosti max. do 8,1 m. Vnitřní stěny ztužujících jader jsou provedeny v tl. 250 mm. Stropy jsou pnuty v obou směrech při tl. 250 mm spojité stropní desky. Stropní desky nad 5. NP jsou nad některými vnitřními sloupy zesíleny z důvodu vyššího zatížení skladbou střešního pláštěm na terasách hlavicemi na celkovou tl. 400 mm. Stropní desky nad 5. NP jsou po obvodě zesíleny monolitickými atikami šířky 250 mm a výšky 945 mm (vč. stropní desky), které jsou opatřeny pojistnými střešními přepady. Nad střešní rovinou 6. NP jsou stropní desky po obvodě zesíleny monolitickými atikami šířky 250 mm výšky 1 030 mm, které jsou opatřeny pojistnými střešními přepady. Střešní deska nad 6. NP je dimenzována s rezervou pro dodatečné instalace zařízení nájemců (např. satelity, vysílače, kondenzační jednotky atd.). Dále se na stropní desce nad 5. NP předpokládá umístění závěsných jistících systémů pro čistění fasády a proti pádu údržby ze střechy.

Fasáda

Fasáda budovy je aplikací jednoplášťového LOP s plnými a prosklenými výplněmi, s vnějším stíněním a implementací vertikální zeleně. Jako konstrukční základ byl zvolen rastrový hliníkový systém (SCHÜCO FW 50+ SI), který umožnil bezpečně osadit různé výplně a to až do tloušťky izolačního trojskla a zároveň realizaci proměnného zakřivení pláště. Kotvení svislých nosných profilů je provedeno do horního líce železobetonové desky a to vždy v každém podlaží. Jednotlivé patrové římsy jsou kotveny do svislých nosných profilů a nesou v sobě kazetu s textilní roletou, která zajišťuji významné snížení tepelných zisků, vlivu sluneční iradiace a umožňuje řízení prostupu světla do interiéru.

Dalším důležitým prvkem ve snižování solárních zisků s nezanedbatelným vlivem na vnější vzhled budovy je použitá kompozice a technologie zasklení. Ta v sobě kombinuje nízkoemisivní vrstvy pokovení s dokonale čirou sklovinou oddělovanou vrstvami inertního plynu a požadavky na bezpečnost zasklení, tedy vrstvení skel a jejich tepelné zpracování. Bylo zde použito několika kompozic zasklení (AGC), v jednoduchosti jde o izolační dvojskla v 1. NP a v 6. NP (solární faktor = 33 %, Ug = 1 W/m2K), dále pak o izolační trojskla ve 2. až 5. NP (solární faktor = 48 %, Ug = 0,5 W/m2K). Zvolená a vyšší technologie zasklení umožnila realizovat budovu bez vizuálně nadbytečných zrcadlových efektů při dodržení jejích tepelně‑technických parametrů.

Současné prosklené budovy si nelze představit bez systému pro čištění fasády, v tomto případě sloužící také pro pravidelnou údržbu vertikálních ozeleněných ploch viz dále. Budova AFI Karlín má realizován poměrně subtilní dvoukolejný závěsný systém, který umožňuje využití jak operativních horolezeckých technik, tak i zavěšení komfortní dvoumístné pracovní gondoly. Drobnou zajímavostí je využití jedné z kolejnic jako obvodový jímací vodič pro systém pasivního bleskosvodu.

Zastřešení

Budova AFI Karlín je zastřešena plochou jednoplášťovou střechou s klasickým pořadím vrstev. Parozábrana je tvořena z asfaltových modifikovaných pásů. Hydroizolace
je fóliový systém (FATRAFOL) s ochranou proti prorůstání kořínků. Celý střešní plášť, kromě mechanicky kotvené části za atikou, je zatížen vrstvou z praného kačírku střední frakce a světlé barva. Kolem atiky je proveden stabilizační pás z betonové dlažby. Spádová vrstva je na střechách objektu řešena spádovými klíny z EPS.

Střešní plášť je odvodněn gravitačně a to do střešních vpustí a zaatikových žlabů, které jsou napojené na vnitřní dešťové svody. V atikách jsou realizovány havarijní přepady, které umožní případné přetečení vody přes atiku, aby nedošlo k přetížení střešní konstrukce.

Na střešních terasách, které mají sloužit pro oddech a relaxaci uživatelů, stejně tak pro pořádání firemní akcí, je realizována palubová podlaha na roštu a podložkách. V návaznosti na terasy byla provedena extenzivní zelená střecha z různých druhů rozchodníků. Obdobná střecha je i na střeše vjezdu do podzemních garáží. Použití zelených střech, stejně tak i zelených fasád, bylo vedeno snahou jednak o formálně nový, přírodní vzhled budovy, za druhé o minimalizaci tepelného ostrova vytvořeného budovou, za třetí o zmírnění imisních a akustických dopadů okolního prostředí na budovu.

TECHNICKY ZAJÍMAVÉ DETAILY, ŘEŠENÍ

Z hlediska realizace je jistě zajímavé, že ačkoli se jedná o poměrně jednoduchou konstrukci monolitického skeletu a o jeden dilatační celek větších půdorysných rozměrů, tvarově je definován konvexkonkávní křivkou a elipsovými ztužujícími jádry, což kladlo vyšší nároky na reálné vytyčení a přípravu bednění než je běžné. Totéž je možné vyjádřit profánními slovy stavbyvedoucího: „Bez geodeta si na této stavbě ani nezaložíte příčku.“

Za zcela jedinečné lze považovat ozelenění fasády, ať již z pohledu rozsahu, je zde 1 500 m2 vertikálních zelených ploch s vice než 40 tisíci rostlinami, nebo z pohledu konstrukce zavěšení, případně technologie zavlažování. V principu se jedná o LWS (living wall system), tedy systém kontejnerového ozeleněni fasády s nezávislým automatickým zavlažováním. Řešení bylo vyvinuto na základě systému firmy (NĚMEC, s. r. o.) ve spolupráci s dodavatelem fasády (NEVSIMAL, a. s.) a generálním projektantem (CMC architects, a. s.). Na plné, neprůhledné panely lehkého obvodového pláště byl zavěšen propojený kaskádový systém žlabů, ve kterém je udržována ustálená hladina vody, do něj jsou pak fixovány jednotlivé kontejnery s rostlinami. Automatická závlaha funguje na principu sledování ustálené hladiny vody a jejím dopouštění v nejvyšším podlaží, přičemž voda kaskádou protéká do nejníže položeného žlabu na fasádě. Případný přebytek vody, např. vlivem intenzivního deště, je pak sváděn okapními svody do akumulační nádrže. Z akumulační nádrže je dešťová voda čerpána ke zpětnému použití na závlahy zelených ploch v bezprostředním okolí stavby.

TECHNOLOGIE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Budova je navržena s ohledem na snížení tepelných zisků a zajištění příjemného, zdravotně nezávadného vnitřního prostředí. To vedlo k návrhu a realizaci řady opatření. Jedním z nich bylo snížení tepelných zisků z exteriéru díky stínění prosklených ploch pomocí venkovních textilních rolet. Dalším opatřením byla instalace několika oddělených chladicích systémů, které zajišťují distribuci chladu s ohledem na odlišné funkce a provozní potřeby jednotlivých částí objektu, např. hlavní chlazení pro klimatizaci budovy, systém chlazení serweroven nájemců, technologické chlazení pro zázemí objektu apod. Zdrojem chladu pro hlavní klimatizaci budovy je dvojice vodou chlazených kompresorových jednotek, které jsou umístěny v suterénu. Odpadní teplo z kondenzátorů chladicích jednotek je pak odváděno přes suché chladiče umístěné na střeše objektu. Jako distribuční prvky chladu jsou upřednostněny chladící trámy (IJ) před fancoily (FCU), čímž je zajištěna rovnoměrná distribuce chladu do prostoru obsazeného lidmi bez nepříjemného proudění vzduchu.

Vytápění budovy je zajišťováno centrálním zdrojem tepla, v tomto případě se jedná o tlakově nezávislou předávací stanici voda/voda napojenou na horkovod v majetku PT a.s. Celý systém rozvodů vytápění vč. otopných těles, VZT jednotek apod. je řízen a monitorován centrálně. Teplota výstupní otopné vody ze zdroje pro vytápění je řízena v závislosti na venkovní teplotě – je využívána tzv. ekvitermní regulace. Vysoce sofistikovaný systém armatur, oběhových čerpadel a čidel pak zajišťuje rovnoměrný rozvod tepla do všech částí objektu. V neposlední řadě je třeba zmínit důraz na výběr koncových distribučních prvků tepla. Byly zde upřednostněny nízké lavicové konvektory, které splňují nároky na tvarově kompaktní řešení, nerušící vnější vzhled budovy a zároveň umožňující snadnou údržbu.

Pro budovu byl navržen systém strojního větrání doplněný o větrací klapky ve fasádě, které umožňují nouzové přirozené provětrání. Navrhovaná koncepce klimatizačních a větracích zařízení vychází z provozních účelů jednotlivých místností, z normativních kritérií a samozřejmě z požadavků uživatele. Realizovaná vzduchotechnická zařízení zajišťují větrání veškerých vnitřních prostor. Pro kancelářské prostory a obchodní plochy vytváří vzduchotechnika v součinnosti s topením a chlazením ucelený systém klimatizace, tedy zajišťuje vytvoření optimálních podmínek a pohody vnitřního prostředí. Vzduchotechnika zde zajišťuje přívod upraveného čerstvého vzduchu pro osoby, u kanceláří pak také potřebný primární vzduch pro systém chladících trámů (IS). Pro restaurační provoz v přízemí byly navrženy dva oddělené systémy vzduchotechniky, které zajišťují větrání a eliminaci tepelných zisků pro vytvoření optimálních podmínek vnitřního prostředí, jak v zákaznické, tak i technologické části provozu a to bez vzájemného ovlivňování.

Jednotlivá strojní zařízení jsou umístěna na střeše objektu za akustickými clonami, které jednak zajišťují minimální únik hluku do okolí stavby a za druhé jsou významným prvkem fasády, zajišťujíc její kompaktní výraz. Nutnost umístit všechny vzduchotechnické jednotky na střeše nebo v nadzemních patrech je důsledkem polohy objektu v záplavové zóně Vltavy. Neboť byl prostor na střeše značně omezen ustoupením a tvarovým řešením nástavby, bylo nutné část strojního vybavení integrovat do střešní nástavby, vznikly tak vnitřní strojovny v 6. NP pro větrací zařízení obchodních jednotek.

POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ

V obecné, koncepční úrovni jde o standardní požárně-bezpečnostní řešení administrativní objektu. Ve výčtu lze uvést, že samostatný požární úsek v objektu vždy tvoří, jednotlivé prostory kanceláří včetně hygienického zázemí, schodišťové věže, ty jsou definovány jako chráněné únikové cesty typu B, obchodní jednotky a hromadné garáže.

V jistém ohledu za novinku, která je v posledních letech vyžadována a taktéž zajišťuje vyšší hodnotu objektu z hlediska ochrany životního prostředí, je možné označit umístění parkovacích míst pro vozidla na plynná paliva (LPG a CNG) v podzemních garážích, což vyžaduje specifická havarijní řešení s ohledem na požární zabezpečení. V budově AFI Karlín je tak uvažováno s „částečným požárním členěním na jednotlivá oddělení“, přičemž jeden z takto vzniklých požárních úseků slouží pro parkování 31 těchto vozidel. Tento speciální požární úsek je vybaven VZT zařízeními, které zajišťuje jednak havarijní odvětrání, spouštějící se při dosažení 20 % dolní meze výbušnosti koncentrace plynů, a za druhé havarijního větrání, jež se spouští při dosažení 50 % dolní meze výbušnosti koncentrace plynů. Čidla pro zjištění koncentrace jsou umístěna vždy v nejvyšší i v nejnižší úrovni požárního úseku. Havarijní větrání musí být funkční po dobu šedesáti minut a musí zajistit šestinásobnou výměnu vzduchu za hodinu. Další podmínkou je zajištění provozu těchto větracích systémů v případě výpadku elektrické energie a musí tak být vybaveno vlastním náhradním bateriovým zdrojem.

Hospodaření s energií (využití obnovitelných zdrojů), rekuperace Pro optimalizaci hospodaření s energií, stejně jako provozních nákladů, je využito výměníků zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a systémy zdroje tepla a chladu. U klimatizačních zařízení jsou použity deskové rekuperátory. Jedná se o hygienicky nezávadný prvek, u kterého proudí čerstvý i odpadní vzduch v kanálcích, které jsou vytvořeny mezi teplosměnnými lamelami, aniž by došlo k jakémukoli styku obou proudů vzduchu. Pomocí teplosměnných ploch dochází k předání tepla v zimním období nebo chladu v období letním ze vzduchu odváděného do vzduchu přívodního. Rekuperátor je navíc vybaven bypassem s automaticky ovládanou obtokovou klapkou. Režim průtoku vzduchu výměníkem nebo obtokem je řízen čidly, které snímají teploty vzduchu odpadního a čerstvého. Regulační systém pak provede vyhodnocení těchto teplot a podle toho nastaví obtokovou klapku do optimální polohy. Účinnost navrženého rekuperátoru dosahuje hodnot okolo 70 %.

VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ, POPŘ. ŠEDÉ VODY

Pro budovu AFI Karlín by navržen a realizován systém jímání a zpětného použití dešťové vody na zavlažování trávníků a záhonů. Veškeré dešťové svody jsou vedeny do akumulační nádrže o objemu 120 m3, ze které je dešťová voda čerpána systémem automatické závlahy (ITEC) a po předčištění distribuována do jednotlivých větví zavlažující zelené plochy v okolí objektu. Objem akumulační nádrže byl bilancován na 14 denní sucho a přepad z nádrže je veden skrz vsakovací těleso o objemu 43 m3 do kanalizačního řadu.

PRŮBĚH A VÝSLEDKY CERTIFIKACE

Již při zadání a následném zahájení projekční přípravy se investor rozhodl vydat na cestu k zisku environmentální certifikace. Po počátečním balancování nad volbou certifikačního systému bylo rozhodnuto o BREEAM ve stupni VERY GOOD. K tomuto cíli pak byly směřovány jednotlivé kroky v rámci „design stage“. V rámci realizace a následné „post construction stage“ získal objekt lepší výsledné hodnocení a to EXCELLENT.

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z VÝSTAVBY

Z pohledu majitele objektu je vždy zásadním limitem obsazenost osobami, která je dnes jednotlivými nájemci vytěžována na maximum a od majitele objektu to vyžaduje opatření, která mu zajistí kontrolu nad reálnou obsazeností objektu. V případě budovy AFI Karlín je limitní požární obsazenost definována 599 osobami na jednu chráněnou únikovou cestu typu B a monitoring je zde zajišťován pomocí elektronického kartového přístupu (EKV).'

Z obecného pohledu je jistě ověřenou zkušeností, že závislost realizačních výsledků není jen na rozhodnutích zkušeného investora, kvalitě realizační firmy a projektu, ale na ochotě k experimentu, na hledání a najití nové cesty a především, jako za starých časů, na měnících se přírodních podmínkách.

NÁROKY NA ODLADĚNÍ REGULACE VŠECH SYSTÉMŮ A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

Jako každá jiná soudobá budova je také AFI Karlín mnohem více modelem, prototypem, soustavou certifikovaných subsystémů, dílců a prvků, než dokonale vyladěným strojem. Navíc v současné době probíhá postupné obsazování budovy nájemci, tedy je zde realizována celá řada klientských úprav, včetně změn, které doplňují nebo upravují parametry jednotlivých systémů objektu, a které jsou realizovány různými dodavatelskými týmy. Vlivem těchto změn je nezbytné zajišťovat důslednou koordinaci na úrovni správy objektu a vždy vycházet z výpočtů, stupňů nastavení, hodnot daných a očekávaných výchozími projekty a až následně postoupit k regulaci dílčích částí. Dalším důležitým poznatkem je, že nejen provozovatel budovy, ale i vlastní uživatelé, se musí naučit budovu ovládat, obydlet. Je téměř jisté, že vyladění nejvhodnějších provozních parametrů budovy si vyžádá delší časové období, zahrnující nejen testování různých provozních stavů, ale i průběžná školení uživatelů.

POPIS BUDOVY – VÝKONY

 • Plocha pozemku: 12 256 m2
 • Zastavěné plocha: 4 566 m2 (nadzemní část), 7 080 m2 (podzemní část)
 • Obestavěný prostor: 259 041 m3 (celkem)
 • Hrubá podlažní plocha: 38 988 m2 (celkem)
 • Nájemní plocha: 22 905 m2 (celkem)
 • Plocha fasády: 10 380 m2 (celkem)
 • Plocha ozeleněné fasády: 1 500 m2
 • Počet podlaží: 6 nadzemních, 2 podzemní podlaží
 • Počet parkovacích stání: 303 – z toho 31 (LPG, CNG) a 6 (EKO)
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
AFI Karlín (foto: Tomáš Malý)Pohled z ulice Březinovy (vizualizace: archiv CMC architects)Pohled do atria (vizualizace: archiv CMC architects)Torkretování pilotové opěrné stěny (foto: archiv CMC architects)Kontrola rovinnosti konstrukce zajištění stavební jámy – technologie MIP (foto: archiv CMC architects)Úseková betonáž suterénních konstrukcí (foto: archiv CMC architects)Úseková betonáž nadzemních konstrukcí (foto: archiv CMC architects)Provádění souvrství střešního pláště (foto: archiv CMC architects)Modulová skladba fasády (schéma: archiv CMC architects)Provádění LOP (foto: archiv CMC architects)Konzoly přístupového systému pro údržbu fasády (foto: archiv CMC architects)Realizace mockup fasády (foto: archiv CMC architects)Detail uložení kontejnerů s rostlinami na fasádě (foto: Tomáš Malý)Prosklená atriová stěna (foto: archiv CMC architects)LED osvětlení prosklené atriové stěny (foto: Tomáš Malý)Dobíjecí stanice pro elektromobilyVstupní lobby a recepce s plastikou od Maxima Velčovského (Karolina Augusta Bavorská) (foto: Tomáš Malý)Vstupní lobby a recepce s plastikou od Maxima Velčovského (František Křižík) (foto: Tomáš Malý)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (244x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (90x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (63x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice