KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Kreislová Kateřina PhD.

Ing. Kreislová Kateřina PhD.

Články tohoto autora:

Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní

Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní
Publikováno: 8.8.2019

Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování a korozním prostředí. Korozní odolnost korozivzdorných ocelí v konkrétním provozním prostředí závisí na správné volbě korozivzdorné oceli pro dané provozní parametry, na správném konstrukčním uspořádání a kvalitě povrchu. U potrubí vyrobených z korozivzdorných ocelí dochází často buď jenom k pouhému zhoršení vzhledu povrchu, ne...

Celý článek zde

Dlouhodobě exponované ocelové konstrukce s povlakem žárového zinku

Dlouhodobě exponované ocelové konstrukce s povlakem žárového zinku
Publikováno: 13.4.2018

Pro dlouhodobou životnost ocelových konstrukcí je možné využít žárově zhotovených zinkových povlaků jak samotných, bez dodatečných nátěrů, nebo s duplexní protikorozní ochranou, tzn. s dodatečnou vrstvou nátěrového systému. Zhotovený zinkový povlak vykazuje specifické vlastnosti, které se promítají i do dalšího zpracování těchto konstrukcí, případně mají vliv na jeho kvalitu, finální vzhled apod. Chemické složení, stav a drsnost ocelového podklad...

Celý článek zde

Použití korozivzdorných ocelí pro konstrukce a konstrukční prvky

Použití korozivzdorných ocelí pro konstrukce a konstrukční prvky
Publikováno: 12.8.2013

Nejvhodnější použití korozivzdorných ocelí je pro lehké konstrukční prvky nebo pro opláštění a zastřešení objektů, velký podíl materiálů se využívá pro různé prvky mobiliáře. Pro konstrukce a konstrukční prvky jsou stále ve větší míře používány korozivzdorné oceli typu 1.4301 a 1.4404. Z korozního hlediska patří tyto oceli mezi korozivzdorné ocele s nejnižší korozní odolností a mohou se u těchto materiálů projevit esteticky nepřijatelné defekty. ...

Celý článek zde

Korozní chování zinkových povlaků v specifickém mikroklimatu tunelu

Publikováno: 15.2.2013

Tento příspěvek uvádí výsledky hodnocení korozního chování žárových zinkových povlaků v prostředí několika tunelů po různé době expozice. V tunelu Mrázovka bylo měřeno znečištění prostředí a stanovena korozní agresivita pro základní používané kovové materiály včetně zinku. Nejvýznamnější složkou znečištění jsou chloridy....

Celý článek zde

Výsledky výzkumu korozního chování žárově zinkovaných trubek v rozvodech teplé vody

Publikováno: 3.8.2011

Korozní poškození žárově zinkovaných trubek v rozvodech teplé vody má mnoho příčin. Tento příspěvek uvádí vliv mikrostruktury žárového zinkového povlaku na jeho korozní odolnost ve vodě. Byly provedeny laboratorní i modelové zkoušky zinkových povlaků s různou mikrostrukturou. Dalším významným negativním faktorem vzniku korozního napadení je přítomnost iontů mědi ve vodě. Vliv mědi byl zjištěn při hodnocení reálných rozvodů a ověřen laboratorními ...

Celý článek zde

Metodika výpočtu korozních přídavků konstrukčních prvků z patinujících ocelí

Metodika výpočtu korozních přídavků konstrukčních prvků z patinujících ocelí
Publikováno: 22.3.2011

Základní specifickou vlastností patinujících ocelí je jejich schopnost vytvořit za vhodných atmosférických a konstrukčních podmínek postupně na svém povrchu vrstvu ochranných oxidů (patinu), která významně zpomaluje rychlost koroze. Patinující oceli bez další protikorozní ochrany tak lze použít jako běžný konstrukční materiál pro návrh nosných konstrukcí s návrhovou životností až 100 let....

Celý článek zde

Metodika stanovení životnosti zinkových povlaků v atmosférickém prostředí

Metodika stanovení životnosti zinkových povlaků v atmosférickém prostředí
Publikováno: 6.1.2011

V roce 2010 byla vydána revidovaná norma ČSN EN ISO 14713 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu železných a ocelových konstrukcí proti korozi. Problematika upravená dříve ČSN EN I SO 14713:1999 je nově rozdělena do několika částí a doplněna o část týkající se difuzního zinkování – šerardování:...

Celý článek zde

Faktory ovlivňující korozi žárově zinkovaných trubek v rozvodech TUV

Faktory ovlivňující korozi žárově zinkovaných trubek v rozvodech TUV
Publikováno: 31.12.2010

V rámci řešení projektu VaV MPO – FR-TI1/560 Optimalizace výrobních a provozních podmínek žárově zinkovaných trubek pro systémy vnitřního rozvodu pokračovalo v r. 2009–2010 hodnocení korozního poškození žárově zinkovaných trubek jak v reálných objektech, tak v modelových laboratorních i provozních zkouškách....

Celý článek zde

Vliv environmentálních a konstrukčních podmínek na korozní chování konstrukcí z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

Vliv environmentálních a konstrukčních podmínek na korozní chování konstrukcí z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi
Publikováno: 13.12.2010

Nízkolegované oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi (patinující oceli) se používají pro realizaci různých typů venkovních nosných konstrukcí ve stavu bez protikorozní povrchové ochrany v širokém rozsahu všude ve světě (USA, Japonsko, Německo, Francie aj.) i v Č eské republice již asi 40 let [1-3]. Jejich použití je poměrně výhodné z řady technických, ekonomických, ekologických a časových důvodů. V Č eské republice se tyto oce...

Celý článek zde

K inovaci technických směrnic pro navrhování, výrobu a údržbu konstrukcí z patinujících ocelí

K inovaci technických směrnic pro navrhování, výrobu a údržbu konstrukcí z patinujících ocelí
Publikováno: 23.8.2010

Patinující oceli se pro realizaci různých typů venkovních nosných konstrukcí ve stavu bez protikorozní povrchové ochrany používají ve světě (USA, Japonsko, Německo, Francie aj.) i v České republice již asi 40 let [1–3]. Jejich použití je poměrně výhodné z řady technických, ekonomických, ekologických a časových důvodů. V České republice se tyto oceli po menších ověřovacích konstrukcích v 70. letech minulého století velmi rychle prosadily i p...

Celý článek zde

Příčiny snížení životnosti kontinuálně lakovaných plechů

Publikováno: 30.7.2009

Podkladovým materiálem kontinuálně lakovaných plechů bývají především oceli žárově i elektrolyticky zinkované, oceli s povlaky zinkových slitin (Zn-Al, Zn-Fe) – 75 %, hliník a jeho slitiny – 25 %, výjimečně i ocel válcovaná za studena. Plechy s organickými povlaky zhotovenými technologií kontinuálního lakování (technologií coil-coating) jsou kovové pásy a plechy, na které se kontinuálním způsobem nanášejí nátěrové hmoty (95 %) nebo po...

Celý článek zde

Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů

Publikováno: 29.2.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:37

Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu. V příspěvku jsou zobecněny příklady korozního poškození tohoto materiálu vlivem různých faktorů, které byly zjištěny v jednotlivých případech aplikací....

Celý článek zde

Ekonomická a ekologická hlediska volby protikorozní ochrany

Publikováno: 3.1.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 12:21

K selhání protikorozní ochrany dochází v první řadě vinou nerespektování obecně platných zákonitostí o korozním chování materiálů, nedodržením technologických postupů a kontroly kvality práce. Obecně se málo uvádějí finanční ztráty, způsobené korozí materiálů, přičemž se přímé roční náklady pohybují v několika procentech hrubého domácího produktu. Současný ekonomický tlak na investory i dodavatele zcela pomíjí hodnocení nákladovosti na ochranu pr...

Celý článek zde

Korozní odolnost kontinuálně lakovaných plechů

Publikováno: 13.7.2005, Aktualizováno: 20.12.2008 11:34

Kontinuálně lakované plechy (dále jen KLP) a z nich zhotovené panely jsou materiálem, velmi často používaným pro stavebnictví. Jen v poslední době byla v odborných časopisech publikována řada článků na téma KLP. Pozornost byla věnována především charakteristikám těchto materiálů ze stavebního hlediska – pevnosti, hořlavosti, propustnosti panelů pro vlhkost atd. Tento příspěvek je zaměřen na korozní odolnost povrchových úprav KLP, která je z...

Celý článek zde

Mapa korozní rychlosti zinku pro ČR

Publikováno: 28.12.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 22:32

Znečištění ovzduší je důležitým činitelem pro znehodnocení materiálů a systémů protikorozní ochrany. Vliv znečištění na korozní rychlost základních konstrukčních kovů byl dlouhodobě systematicky sledován a byly odvozeny rovnice znehodnocení, které vyjadřují závislost míry efektu na činitelích. Údaje ve formě GIS vrstev různých činitelů byly podrobněji zpracovány v síti 2 × 2 km. Tímto způsobem byly zpracovány pro celé území České republiky ...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice