KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Zesilování konstrukcí FRP materiály na stavbě budovy ČT, Studio Brno

Zesilování konstrukcí FRP materiály na stavbě budovy ČT, Studio Brno

Publikováno: 1.6.2016
Rubrika: Materiály, Zajímavosti

Stále častěji se v praxi setkáváme s požadavkem investora na změnu způsobu užívání, dispoziční úpravy, provedení dodatečných prostupů atp. u všech typů pozemních staveb. Tyto stavební zásahy velmi často zásadně ovlivňují nosný systém celé konstrukce nebo její části. Z pohledu statiky se jedná nejčastěji o přitížení či odstranění části nosné konstrukce. Realizace takové úpravy pak spočívá v nalezení optimálního řešení, které maximálně respektuje požadavky investora, zachovává konstrukci bezpečnou pro užívání a v neposlední řadě je ekonomické. Ze zkušenosti víme, že ideální způsob úpravy konstrukce je dosažen komunikací mezi investorem, projektantem, statikem a zhotovitelem. Typickým příkladem této problematiky jsou stavební úpravy, které byly provedeny na budově České televize – Studio Brno. Požadavkem investora zde bylo mimo jiné provedení nových otvorů do stropních desek a změna zatížení na části stropu. Stavební úpravy nosné konstrukce realizovala společnost STADO CZ s. r. o. ve spolupráci s generálními dodavateli stavby IMOS Brno a PKS stavby.

POPIS KONSTRUKCE
Jedná se o administrativní budovu. Popisované úpravy se týkaly bloku A o čtyřech nadzemních podlažích a půdorysných rozměrech cca 16,6 × 71,7 m. Nosná konstrukce je tvořena monolitickým železobetonovým skeletem se ztužujícími schodišťovými jádry. Osové vzdálenosti sloupů jsou 6,1 a 3,6 × 5,4 m. Stropní deska je v obou směrech uložena na železobetonových průvlacích. Celkem se jednalo o provedení dvou otvorů probíhajících přes všechna podlaží, dvou výlezů na střechu a přitížení stropu v jednom poli. Statickým výpočtem bylo prokázáno, že průvlaky a sloupy vyhovují i po provedení zamýšlených úprav, ale že stropní deska v místech nových otvorů a v oblasti přitížení nevyhovuje na namáhání ohybem.

ZESÍLENÍ KONSTRUKCE
Z dostupných metod zesilování železobetonových konstrukcí bylo vzhledem k harmonogramu prací a jednoduchosti realizace zvoleno zesílení pomocí externě lepených uhlíkových CarboLamel od společnosti Sanax Group s. r. o. Lamely byly navrženy jako lemovací výztuž okolo nových otvorů při horním a dolním povrchu desky a jako podélná výztuž v přitěžovaném poli rovněž při horním i dolním povrchu desky. Před samotnou realizací byly provedeny odtrhové zkoušky za účelem ověření tahové pevnosti betonu, která je rozhodující pro zaručení dostatečné pevnosti lepeného spoje mezi betonem a lamelou. Výsledky zkoušek vyhověly požadované minimální hodnotě pevnosti v tahu 1,5 MPa a bylo tak možné přejít k fázi lepení lamel. Před nalepením byla konstrukce odlehčena, aby po zpětném přitížení došlo k aktivaci lepené výztuže. Lamely se nalepily epoxidovým lepidlem na zbroušený a očištěný povrch stropní desky, přičemž s ohledem na skutečný stav muselo po dohodě se statikem dojít k mírným úpravám polohy některých lamel. Po technologické přestávce nezbytné pro dostatečné vyzrání lepidla se přistoupilo k vybourání otvorů. Bourání bylo provedeno co možná nejšetrněji a to vyřezáním otvorů stěnovou pilou. Aby se předešlo přeřezům, byly v rozích otvorů provedeny jádrové vrty, které se zpětně zapravily sanační maltou do požadovaného tvaru otvoru.

ZÁVĚR
Technologie zesilování železobetonových konstrukcí externě lepenou výztuží, v tomto případě CFRP lamelami (CFRP = carbon fiber reinforced polymer = uhlíkovými vlákny vyztužený polymer), je vhodná pro širokou škálu aplikací. Lze zesilovat prutové či deskové prvky namáhané ohybem a smykem, sloupy namáhané tlakem a všechny prvky namáhané tahem. Technologie sebou přináší výhody oproti jiným způsobům zesílení, jako je například malý rozměr zesilujících prvků, zanedbatelné přitížení konstrukce nebo rychlá a obecně snadná aplikace. Zároveň sebou ale nese i některá úskalí, která mohou vést k nečekaným komplikacím při a po realizaci. Za zmínku stojí zejména nezkušenost či nedbalost aplikátora, ale i nedostatečná znalost problematiky projektanta či statika. Společnost STADO CZ s. r. o. má dlouholetou praxi s navrhováním a prováděním této technologie od rekonstrukcí bytových jader po zesilování mostů předpjatými lamelami.

Reinforcing the Structures of the Building of Czech Television Studio Brno by FRP Materials
In practice we increasingly keep coming across investors demanding another method of use, layout adjustments or additional penetration execution, etc. with all types of buildings. These types of construction interference frequently influence the load bearing system of the entire construction or its part. From the viewpoint of the statics, those adjustments mostly include additional loading or removing a part of the load bearing structure. Consequently, the implementation of such an adjustment consists in finding an optimal solution, utmost respecting the investor’s demands, maintaining the safety of the structure in terms of use and, last but not least, being economically favourable.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Zesílení desky pomocí uhlíkových FRP lamelZesílení nadpraží pomocí uhlíkových FRP lamel

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (317x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (93x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (90x)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...
Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice