KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Halové a střešní konstrukce    Vzorková prodejna SIKO v Praze

Vzorková prodejna SIKO v Praze

Publikováno: 17.10.2013, Aktualizováno: 30.10.2013 14:26
Rubrika: Halové a střešní konstrukce

Další novou halovou stavbou, kterou si představíme, je vzorková prodejna společnosti SIKO KOUPELY , která byla postavena v Helsinské ulici v Praze 5 – Třebonicích v areálu Avion Shopping Parku Zličín. Účelem její stavby bylo zlepšení podmínek pro odběratele zboží a personál firmy a vybudování skladových prostor včetně expedice pro distribuci zboží. Základní funkcí je nabídka sortimentu SIKO ve výstavních kójích ve vzorkovně. Součástí úprav jsou i parkoviště a zelené plochy. Tato stavba se uchází o letošní titul Stavba roku.

ZALOŽENÍ
Založení je vzhledem k danému geologickému profilu a úrovni zatížení navrženo jako pilotové průměru 600 a 750 mm. Na piloty navazují základové patky průměru 1 200 mm. Na horní hranu patek jsou po obvodě ukládány základové nosníky šířky 200 mm. Základové nosníky jsou opatřeny kováním, pomocí kterého jsou přikotveny ke sloupům a kalichům.

PODLAHY
Podlahy jsou drátkobetonové pro zatížení skladovými regály o nosnosti 150 kN (čtyři patky 120 × 120 mm). Zemní pláň na úrovni HTÚ je upravena tak, aby bylo hutněním dosaženo parametru Edef,2 > 45 MPa. Konstrukční vrstva násypu (tj. vrstva mezi zemní plání a vlastní podlahou) je provedena z dobře hutnitelného nesoudržného materiálu, parametr zhutnění na povrchu Edef,2 > 90 MPa.

NOSNÝ SKELET
Svislými prvky nosného skeletu jsou prefabrikované sloupy průřezu 400 × 500 mm vetknuté v obou směrech do kalichů patek. Základní modulová síť je 9 × 5,5 m. Nosné jsou taktéž stěny schodišťového jádra a výtahu. Tloušťka stěn je navržena 200 mm.

Nosnou vrstvu střešního pláště tvoří trapézový plech TR 200 × 375 mm tloušťky 0,75 mm uložený přes dvě pole, který je podepírán prefabrikovanými střešními vaznicemi ve tvaru T (150 × 700 mm, příruba 200 × 150 mm). Střešní vaznice jsou umístěny v osové vzdálenosti max. 4,5 m a mají rozpon 11 m.

Vaznice v řadě I jsou vykonzolovány o 1,45 m. Střešní vaznice jsou umístěny na vazníku 400 × 700 mm. Ten je průběžný po celé délce haly a je stykován kloubově v místech nulových momentů. Maximální rozpon vazníku je 9 m. Vazníky jsou uloženy na zhlaví sloupů. V řadě 1 jsou vykonzolovány o 3,1 m.

Stropní konstrukce nad 2. NP je tvořena hlavními průběžnými T‑průvlaky celkové výšky 940 mm s osovou vzdáleností 11 m, které jsou ukládány na sloupy. Průvlaky jsou uvažovány jako spojité, spřažené monolitickou nadbetonávkou (620 mm výška prefabrikátu, 320 mm výška nadbetonávky). Nad administrativní části a v osách H a I jsou navrženy zdvojené průvlaky celkové výšky 490 mm (290 mm výška prefabrikátu, 200 mm výška nadbetonávky) s osovou vzdáleností 5,5 m. Na boční ozuby průvlaků jsou ukládány předpjaté stropní panely výšky 320 mm a 200 mm. 

Stropní konstrukce je po obvodě doplněna ztužidly. Stropní konstrukce nad 1. NP je tvořena trámy o průřezu 400 × 640 mm, uloženými jako prosté nosníky na konzolu sloupu. Rozpětí trámů je 9 m. Na ozub trámů jsou ukládány předpjaté stropní panely výšky 150 mm. Stropní konstrukce je po obvodě doplněna ztužidly.

OBVODOVÝ PLÁŠŤ
Obvodový plášť neplní ztužující funkci a není na ni dimenzován. Plášť je tvořen kovovými sendvičovými panely tl. 120 mm a 200 mm doplněnými v oblasti hlavního vstupu prosklením. Panely budou kotveny k betonovým sloupům skeletu a dále k doplňujícím pomocným ocelovým sloupkům. Další pomocné ocelové konstrukce (sloupky, paždíky) budou doplněny v místě dveří, oken atd. Do úrovně +0,900 je plášť tvořen sendvičovými železobetonovými panely šířky 300 mm (60 + 100 XPS + 140 mm). V místě otvorů pro vrata a okna budou osazeny ocelové výměny profilů jäckel. Atika nad rovinou střechy bude vynášena profilem z PAS 150/10 svařeným do tvaru „T“.

SCHODIŠTĚ A VÝTAHY
Výtahová šachta VT1 je tvořena ocelovým rámem uloženým na železobetonové vaně a uchycena k železobetonové stěně. Výtahová šachta výtahu VT2 je železobetonová monolitická z betonu C25/30 XC1. Monolitické dojezdové šachty výtahů jsou provedeny z vodonepropustného betonu. Schodiště 1 je navrženo jako železobetonové monolitické. Je uloženo na průvlaky skeletu. Schodiště 2 je železobetonové monolitické a je uloženo na železobetonové sloupy 400 × 500 mm. Schodiště 3 je venkovní, funguje jako požární a je vyrobeno z oceli.

OCELOVÉ KONSTRUKCE
Vstupní část
V části vymezené osami 1-2 a G-I situován hlavní vstupní prostor, který je řešen jako ocelová prosklená konstrukce. Fasádní sloupy Jäkl 200 × 100 × 5 mm jsou navrženy na požární odolnost 30 minut.

Ve vstupním prostoru je situováno schodiště 1. Schodiště navazuje na železobetonovou podestu (lávku), která je vynášena železobetonovým trámem uloženým k prefabrikované konstrukci skeletu a monolitickému sloupu schodiště.

Rámy pro VZT jednotky
Nadstřešní vzduchotechnické jednotky jsou osazeny na ocelové rámy z válcovaných profilů I 140.

Tyto rámy jsou vynášeny pomocí ocelových sloupků Jäkl 100 × 100 × 5 mm. Rámy jsou kotveny na horní hranu prefabrikovaných střešních vaznic. Konstrukce rámů je žárově zinkována.

Zastřešení zásobování
V ose 1 navazuje na hlavní budovu zastřešená venkovní plocha o rozměrech cca 20,6 × 18,2 m. Zastřešení je tvořeno ocelovou konstrukcí. Konstrukce má dvě výškové úrovně a je tvořena ocelovými průvlaky profilu HEA 320, uloženými na sloupky (průměr 298 a 194 mm). K průvlakům jsou z boku napojeny vaznice HEA 320 s maximální osovou vzdáleností 3,2 m. Střešní konstrukci tvoří trapézový plech TR 60/235 tl. 1,0 mm. Konstrukce je pozinkovaná. Založení konstrukce je navrženo na základových patkách o rozměrech 1,5 × 1,5 a 1,2 × 1,2 m. Ocelové sloupy jsou do patek kotveny přes patní plech chemickými kotvami do betonu.

Reklamní věž
V areálu objektu je umístěn reklamní pylon vysoký 16 m se třemi reklamními plochami 9 × 5,2 m. Sloup pylonu je tvořen vetknutou trubkou o průměru 813 mm. Vetknutí je navrženo pomocí předem zabetonovaného kotevního plechu. Základový blok je navržen jako patka o rozměrech 3,2 × 3,2 × 1,5 m.

Vlastní konstrukce reklamních ploch je tvořena soustavou příhradový konzol vybíhajících ze sloupu a vzájemně spojených do trojúhelníků. Konstrukci tvoří vodorovné nosné profily Jäkl 200 × 120 × 5, svislé profily Jäkl 140 × 140 × 5 mm a šikmá táhla z kulatiny R20.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Autor: DOBRÝ DŮM, s.r.o. – Ing. arch. Dalibor Borák, Ing. arch. Michal Štourač, prof. akad. arch. Eva Jiřičná
  • Dodavatel: Hinton, a. s.
  • Stavbyvedoucí: ing. Roman Polz
  • Vedoucí projektant: Ing. arch. Dalibor Borák
  • Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Zelenka
  • Investor: SIKO KOUPELNY, a. s.

Z podkladů DOBRÝ DŮM, s. r. o., Hinton, a. s.

SIKO Showroom in Prague
Another presented new hall building is a showroom of SIKO KOUPELY company built in Helsinská ulice, Prague 5 – Třebonice in the Avion Shopping Park Zličín area. The purpose of its building was to enhance conditions for goods buyers and company employees and the building of a storage area including the expedition for goods distribution. The key function is the offer of SIKO range of products in exhibition booths in the showroom. A part of the design is a parking area, green areas like a lawn, trees and gabions with climbing plants. This building is applying for this-year Stavba roku (Building of the year) Award.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Půdorys vzorkovnyVizualizaceŘezExteriéry a interiéry vzorkovny SikoExteriéry a interiéry vzorkovny SikoExteriéry a interiéry vzorkovny SikoExteriéry a interiéry vzorkovny SikoExteriéry a interiéry vzorkovny SikoExteriéry a interiéry vzorkovny SikoExteriéry a interiéry vzorkovny SikoExteriéry a interiéry vzorkovny SikoExteriéry a interiéry vzorkovny Siko

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Aktivní centrum obce RatíškoviceAktivní centrum obce Ratíškovice (43x)
Stavba aktivního centra je charakteristická svojí atypičností, požární odolností nosné konstrukce R45 a množstvím tesařs...
Navrhování celodřevěných tesařských spojůNavrhování celodřevěných tesařských spojů (42x)
Článek představuje novou metodiku, která se zabývá návrhem plátového nastavovacího spoje vhodného pro opravy cenných his...
Spřahování ocelobetonových konstrukcíSpřahování ocelobetonových konstrukcí (35x)
Společnost Hilti už několik desetiletí působí na celosvětovém trhu stavebnictví. Už v roce 1941 si společnost Martina Hi...

NEJlépe hodnocené související články

Montovaná hala v areálu Vinařství U kapličky v ZaječíMontovaná hala v areálu Vinařství U kapličky v Zaječí (5 b.)
Ve známém vinařském areálu Vinařství U Kapličky na Jižní Moravě, kde se natáčel filmový snímek Bobule vyrostla nová mode...
Nová sportovní hala VyškovNová sportovní hala Vyškov (5 b.)
Ve městě Vyškov byla vystavěna nová sportovní hala, která je primárně určena pro tenis. Hala na podlahové ploše 1 420 m2...
Logistické centrum pre KIKLogistické centrum pre KIK (4.5 b.)
Stavebná spoločnosť HSF System SK ako generálny dodávateľ stavby dokončila druhú etapu logistického centra pre spoločnos...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice