KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Halové a střešní konstrukce    Výrobní závod s administrativním objektem SEW-Eurodrive CZ v Hostivicích

Výrobní závod s administrativním objektem SEW-Eurodrive CZ v Hostivicích

Publikováno: 16.10.2013, Aktualizováno: 30.10.2013 14:26
Rubrika: Halové a střešní konstrukce

Projekt je zajímavou kombinací závodu pro montáž a opravy převodových zařízení s administrativním zázemím společnosti SEW – Eurodrive CZ ve středočeských Hostivicích. Zajímavostí závodu je jeho moderní vzhled v duchu průmyslovo-administrativní architektury a propojení administrativní budovy s výrobní halou zimní zahradou. Tím je zajištěna přímá vazba zaměstnanců kancelářské části s pracovníky výrobní haly. Stavba je rovněž jedním z kandidátů na letošní titul Stavba roku 2013.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Průmyslový areál SEW – EURODRIVE byl naplánován jako součást průmyslové zóny, s připojením na jeho dopravní i energetickou infrastrukturu. Příjezdová komunikace je napojena na páteřní areálovou komunikaci a do areálu ústí u jeho jihozápadního rohu.

Objekty pro montáž a administrativu se nachází u jižní hranice pozemku s předpokladem eventuální budoucí expanze k severní hranici. Komunikace vedou po obvodu pozemku kolem objektu při zachování předepsaného 30 m širokého pásu zeleně na východní straně. Ve výhledové variantě se počítá s uzavřením komunikací u severní hranice do areálového „obchvatu“.

ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ
Samotný objekt je hmotově dělen do tří částí.

Západním směrem je orientovaná administrativní budova. Pohledově se uplatňuje nejvýrazněji z celého objektu – ve vztahu k vjezdu i při pohledu z páteřní komunikace průmyslové zóny. Vzhled odpovídá zaměření firmy SEW – technicistní, s důrazem na detail, ve firemních barvách pojednaný.

Hmota je členěna na prosklené přízemí a plný objem 1. patra. Lehká fasáda je rytmicky členěna. Příčná stěna procházející budovou navádí ke vchodu a zároveň je sjednocujícím prvkem interiéru a exteriéru.

Prostřední částí komplexu je prosklená zimní zahrada, tvořící přechodový krček mezi administrativní budovou a montážní halou. Je prosklená, maximálně transparentní.

Východně orientovanou částí je montážní hala. Navazuje na barevnost administrativní budovy a její horizontální členění. To je zdůrazněno výraznější horizontální profilací obvodového pláště. Výška atiky je shodná s administrativní budovou. Přístřešek pro nákladní vozidla včetně vystouplé fasády pod ním je zvýrazněn použitím hladkých obkladových panelů ve tmavším odstínu.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Funkčně je objekt dělen rovněž do tří částí.

Administrativní budova obsahuje v 1. NP vstupní halu s recepcí, školicí a prezentační prostory, sociální zázemí, kuchyňku pro zaměstnance s možností posezení v jídelně. Na prostor recepce navazuje průchod do montážní haly přes zimní zahradu a na schodiště do 2. NP. Tam se nachází kanceláře společnosti včetně prostor k jednání, čajové kuchyňky a sociálního zázemí.

Prostřední částí komplexu je zimní zahrada, plnící funkci jakéhosi filtru mezi halou a administrativní částí a sloužící zároveň jako oddechová zóna s možností posezení v rámci zeleně.

Východně orientovanou částí je montážní hala. Část haly u jižní fasády je dvoupodlažní a obsahuje v 1. NP její administrativní zázemí (včetně pohotovostního WC) a průjezd se vstupem do vlastní haly, ve 2. NP pak šatny a sociální zázemí zaměstnanců a technickou místnost. Tyto prostory jsou ochozem v hale propojeny s 2. NP administrativní budovy.

K těmto prostorám přiléhá dvojpodlažní prostor demontovny a skladu oleje s vlastní jeřábovou dráhou a hlavní prostor montážní haly s osově umístěnou hlavní jeřábovou dráhou.

ŘEŠENÍ VSTUPU A VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ
Pozemek areálu je převážně zatravněn a osázen nízkou i vzrostlou zelení. U východní hranice pozemku se nachází izolační pás zeleně předepsaný územním plánem. Je řešen parkovou úpravou s mírným terénním zvlněním.

Hlavní vstup do administrativního objektu navazuje na předprostor s parkingem a je zdůrazněn barevně odlišenou příčnou stěnou a přerušením plné hmoty fasády 1. patra se skleněným přístřeškem. 

Vnější vstupy do montážní haly jsou umístěny pod přístřeškem pro nákladní automobily.

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM
Administrativní část je řešena jako montovaná ze železobetonových prefabrikátů, ztužená vnitřním jádrem z prefabrikovaných stěn. Obvodový plášť je řešen jako lehký ze systému kazet TRIMO Q‑biss. Původně navržený monolitický skelet byl změněn z důvodu plánované realizace konstrukce v zimních měsících. Prefabrikovaný skelet je založen na pilotách. Podlahová deska je řešena jako drátkobetonová v tl. 150 mm, podlaha přízemí jako těžká plovoucí, stropní konstrukce z předpjatých dutinových stropních panelů, skládaný střešní plášť s PVC folií. Únikové schodiště u severní fasády je z žárově pozinkované oceli a pororoštů.

Obvodové stěny přiléhající zimní zahrady jsou založeny na prefabrikovaných prazích. Prosklená střecha je kloubově uložena na stěně administrativní části z jedné strany a na stěně haly ze strany druhé. Umožňuje tak dilataci mezi halou a administrativní budovou. Byly použity hliníkové profily REYNAERS s tepelně izolačním zasklením uložené na ocelových nosnících.

Montážní hala je konstrukčně řešená jako montovaná ze železobetonových prefabrikátů, a to včetně stropní konstrukce v dvoupodlažní části. Skelet je založen na osovém modulu 15 × 10 m s tím, že ve dvoupodlažní části a u obvodového pláště je rastr sloupů hustší. Střešní konstrukce je řešena systémem vazníků a vaznic.

Sloupy skeletu jsou osazeny do základových kalichů podepřených pilotami. Sokl obvodového pláště je tvořen prefabrikovanými prahy. Podlahová deska je řešena jako drátkobetonová v tloušťce 200 mm. Obvodový plášť je systémový lehký sendvičového typu KINGSPAN KS1000 AWP s profilací W nebo F. Je vyztužen dle statických požadavků výrobce a splňuje předepsanou požární odolnost. Střešní konstrukce je tvořena trapézovým plechem kotveným do horní části železobetonových vazníků na rozpon 5 m. Na něm je skladba tvořena parozábranou, minerální izolací, polystyrenem a foliovým systémem na skleněném rounu.

Budova administrativy je řešena jako montovaný železobetonový skelet s lehkým pláštěm vzhledem k tvarové specifičnosti a zároveň potřebě maximální variability interiéru (minimum nosných stěn v kancelářích, maximální variabilita příček v návaznosti na obvodový plášť).

Zimní zahrada je řešena jako lehká prosklená kvůli maximální potřebě světla.

Montážní hala je řešena jako betonová montovaná s opláštěním sendvičovými panely kvůli pravidelné modulové skladbě, rychlosti výstavby a ceně.

Veškeré obalové konstrukce (obvodový a střešní plášť, výplně otvorů) jsou navrženy s izolačními parametry splňujícími doporučené hodnoty ČSN s výjimkou podlahy montážní haly, kde byla vzhledem k charakteru provozu a technologicko-ekonomickým možnostem zrušena vrstva tepelné izolace a nahrazena zaizolováním soklů a obvodových základových prahů do nezámrzné hloubky.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Autor architektonické a urbanistické koncepce: Arch.Design project a.s. – Ing. arch. Pavel Hanzal, Ing. Ervín Fuxhoffer, Ing. arch. Martin Bobro, Ing. arch. Jan Stoklasa
  • Dodavatel: HEBERGER CZ, s. r. o.
  • Stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Verner
  • Vedoucí projektant: Ing. arch. Pavel Hanzal
  • Zhotovitel: HEBERGER CZ, s. r. o.
  • Investor: SEW-EURODRIVE CZ s. r. o.

Z podkladů Heberger CZ s. r. o. a Arch.Design project a. s.

Manufacturing Plant with the Administrative Object SEW-Eurodrive CZ in Hostivice
The project is an interesting combination of a plant for assembly and repairs of transmission devices with the administrative background of SEW-Eurodrive CZ company in Hostivice in the centre of the Czech Republic. What is interesting about the plant is its modern image in line with industrial and administrative architecture and the connection of the administrative building with the manufacturing hall by a winter garden. It ensures a direct connection between employees of the office part and employees in the manufacturing hall. The building is also one of the candidates for this-year Stavba roku (Building of the year) 2013 Award.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Samotný objekt je hmotově dělen do tří částí.Hala je řešená jako montovaná ze železobetonových prefabrikátů.Únikové schodiště z administrativní částiObvodový plášť je řešen jako lehký ze systému kazet TRIMO Q‑biss.Přízemí administrativní části s ukázkou části výrobního programu firmy SEWZajímavostí závodu je jeho moderní vzhled v duchu průmyslovo-administrativní architektury.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Aktivní centrum obce RatíškoviceAktivní centrum obce Ratíškovice (42x)
Stavba aktivního centra je charakteristická svojí atypičností, požární odolností nosné konstrukce R45 a množstvím tesařs...
Navrhování celodřevěných tesařských spojůNavrhování celodřevěných tesařských spojů (42x)
Článek představuje novou metodiku, která se zabývá návrhem plátového nastavovacího spoje vhodného pro opravy cenných his...
Spřahování ocelobetonových konstrukcíSpřahování ocelobetonových konstrukcí (35x)
Společnost Hilti už několik desetiletí působí na celosvětovém trhu stavebnictví. Už v roce 1941 si společnost Martina Hi...

NEJlépe hodnocené související články

Montovaná hala v areálu Vinařství U kapličky v ZaječíMontovaná hala v areálu Vinařství U kapličky v Zaječí (5 b.)
Ve známém vinařském areálu Vinařství U Kapličky na Jižní Moravě, kde se natáčel filmový snímek Bobule vyrostla nová mode...
Nová sportovní hala VyškovNová sportovní hala Vyškov (5 b.)
Ve městě Vyškov byla vystavěna nová sportovní hala, která je primárně určena pro tenis. Hala na podlahové ploše 1 420 m2...
Logistické centrum pre KIKLogistické centrum pre KIK (4.5 b.)
Stavebná spoločnosť HSF System SK ako generálny dodávateľ stavby dokončila druhú etapu logistického centra pre spoločnos...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice