KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2011    Víťaz súťaže Stavba roka 2011 naozaj prekvapením!

Víťaz súťaže Stavba roka 2011 naozaj prekvapením!

Publikováno: 31.10.2011
Rubrika: 2011

Dňa 19. 10. 2011 sa v Mestskom divadle P. O. Hviedzoslava uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien 17. ročníka prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2011, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, to je autorov architektonických riešení, projektantov, zhotoviteľov a stavebníkov či developerov, za účasti Slovenskej televízie.

Medzi významnými hosťami bol aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič s manželkou Silviou, 1. podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a RR SR Ján Figeľ, primátor hl. mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik, starostka m. č. Bratislava Staré Mesto Tatiana Rosová, PhD., hlavná architektka hl. mesta SR Bratislavy Ingrid Konradová. K ďalším hosťom patrili 4 dekani príslušných vysokých škôl (Bratislava, Košice, Žilina), vysokí štátni úradníci, zástupcovia stavovských komôr – predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., predseda Slovenskej komory architektov Ing. arch. Juraj Šujan, PhD., ďalší zástupcovia akademickej obce, obce architektov, projektantov, stavebných inžinierov, podnikateľov v stavebníctve, ako aj ďalšie významné osobnosti a hostia aj zo zahraničia.

Súťaž Stavba roka 2011 sa uskutočnila pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

Organizátor súťaže:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.

Vyhlasovatelia súťaže:

 • Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
 • Slovenská komora stavebných inžinierov
 • Slovenská komora architektov
 • Slovenský zväz stavebných inžinierov
 • Spolok architektov Slovenska
 • Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

Zámerom súťaže Stavba roka je už 17 rokov podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Stavby posudzovala 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou, ktorej predsedom bol známy nemecký architekt Dipl.- Ing., Acad. Arch. Igor Barta, autorizovaný architekt Bayerische Architektenkammer a do roku 2010 Ontario Association of Architects a nositeľ niekoľkých ocenení za realizované projekty v Nemecku i v zámorí. Jeho osobnostné, odborné a profesionálne kvality sa pozitívne prejavili aj na činnosti tejto poroty. Aj v tomto ročníku organizátor súťaže ABF Slovakia využila v jej štatúte zakotvený inštitút experta a porotu doplnil expert na inžinierske stavby Doc. Ing. Július Šoltész, PhD.

ČLENOVIA POROTY S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU STAVBA ROKA 2011

Meno porotcu Funkcia štát nominovaný
Dipl.- Ing., Acad. Arch. Igor Barta, Architekt predseda DE Združením pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia
Architekt Dipl.- Ing. Stanislaus Dukat člen AT Spolkom architektov Slovenska
Ing. Miloš Kremeň člen SK Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD. člen SK Slovenskou komorou architektov
Prof. Ing. Anton Puškár, PhD. člen SK STU v Bratislave, Stavebnou fakultou
Ing. František Slávik podpredse SK Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska
Ing. Karol Zaremba člen SK Slovenskou komorou stavebných inžinierov
Doc. Ing. Július Šoltész, PhD expert-inžinierske stavby SK STU v Bratislave, Stavebnou fakultou
Ing. Mária Brichtová sekretár SK organizátorom súťaže Združenie ABF Slovakia a jej vyhlasovateľmi

V tomto ročníku sa o titul Stavba roka 2011 uchádzalo 30 stavieb. Z nich bolo 16 bratislavských a 14 z ostatných regiónov Slovenska. V slovenskej súťaži Stavba roka udeľuje všetky ceny odborná porota. Ocenených je v tomto roku za 17. ročníkov súťaže rekordných 13 stavieb. Ceny boli porotou udelené 9 bratislavským stavbám a 5 mimobratislavským. V ostatných dvoch ročníkoch dominovali v oceneniach mimobratislavské stavby.

Po prvý raz v histórii tejto súťaže udelila odborná porota aj svoju zvláštnu cenu, a to Cenu poroty za netradičné priestorové stvárnenie budovy z hľadiska stavebno-konštrukčného a interiérového dizajnu. Z celkového počtu štyroch nominácii získala hlavnú cenu jedna stavba. Ďalej boli udelené dve ceny za celospoločenský prínos a 7 cien vyhlasovateľov súťaže.

ABF Slovakia umožnila širokej verejnosti hlasovať aj v tomto 17. ročníku už po tretí raz internetovým hlasovaním o najkrajšiu stavbu v súťaži o CENU VEREJNOSTI 2011. 30 stavebných diel sa vyše mesiaca uchádzalo u širokej verejnosti prostredníctvom známeho internetového portálu zoznam.sk o jej priazeň 6-timi fotografiami, ale aj menovite siedmimi hlavnými účastníkmi jeho realizácie. Porotou sa teda počas hlasovania stávali občania. Cenu verejnosti odovzdala pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR, ktorá pred tromi rokmi začala písať históriu odovzdávania týchto cien prvou dámou Slovenskej republiky.

I. CENA VEREJNOSTI 2011
udelená internetovým hlasovaním širokej verejnosti na portáli zoznam.sk, a to:
 

 1. MIESTO: miesto získala s najväčším percentuálnym ratingom bratislavská novostavba: Multifunkčný komplex River Park, Bratislava
 2. MIESTO: bratislavská novostavba POLYFUNKČNÝ OBJEKT RETRO,
 3. MIESTO: senecká novostavba OBYTNÝ SÚBOR SENEC GARDENS

  Cenu verejnosti 2011 osobne odovzdávala pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR.

Aj v tomto 17. ročníku sa naplnila jej filozofia a zámer, ze pre porotu v nej pri posudzovaní stavieb niet malej stavby. Všetky ceny (15) udeľuje odborná porota.

II. CENY VYHLASOVATEĽOV (bez udania poradia)

(1) Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie
Bytový komplex Hlboká
rekonštrukcia a nadstavba národnej kultúrnej pamiatky, novostavba podzemných garáží a administratívnej budovy
Bratislava, Hlboká ul. 7

(2) Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela
Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica KOCH
rekonštrukcia a obnova národnej kultúrnej pamiatky
Bratislava, Staré Mesto, Partizánska 27

(3) Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela
Hotel Zochova Chata****
rekonštrukcia, prestavba, dostavba, Piesok 87, Modra

(4) Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela
Rodinný dom
Novostavba, Záhorská Bystrica, Bratislava

(5) Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a Stavebníctva – ABF Slovakia za originálne urbanistické a architektonické riešenie stavebného diela
Polyfunkčný objekt RETRO
Novostavba, Bratislava, Mestská časť Ružinov, Nevädzova ul. 6

(6) Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe
Multifunkčný komplex River Park
Novostavba, Bratislava, Dvořákovo nábrežie

(7) Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
BYTOVÝ DOM ROKA 2011 (vrátane rodinného domu)
Rezidencia CASSOVAR
Novostavba, Košice, Staré Mesto, Žriedlová ulica

(8) Zvláštna cena poroty za netradičné priestorové stvárnenie budovy z hľadiska stavebno-konštrukčného a interiérového dizajnu
SIGNUM M & S dostavba areálu spoločnosti Víno Mrva & Stanko a. s., III. Etapa
Novostavba, Trnava, Orešianska cesta 7/A
 

III. DVE CENY ZA CELOSPOLOČENSKÝ PRÍNOS

(1) CENA PRIMÁTORA HL. MESTA SR BRATISLAVY – osobne odovzdával primátor Milan Ftáčnik,
Bratislava – protipovodňová ochrana

(2) CENA MINISTRA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR – osobne odovzdával minister Ján Fígeľ,
Terminál - Letisko M. R. Štefánika Bratislava - Airport Bratislava, a. s.
(BTS)


IV. NOMINÁCIE NA HLAVNÚ CENU STAVBA ROKA 2011 (bez udania poradia)

(1. nominácia)
Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
(2. nominácia)
Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, Bratislava
(3. nominácia )
Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava
(4. nominácia)
PHOENIX ZEPPELIN Banská Bystrica, novostavba

V. HLAVNÁ CENA STAVBA ROKA 2011

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
novostavba, Nitra, areál UKF Pod Zoborom
Autor architektonického riešenia: Ing. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica
Projektant architektonickej časti: SAN - HUMA ´90 s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Milan Vaňuš
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Pecár
Stavebník: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dozorná činnosť: Ing. Igor Šebo
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: 3,11 mil. €
Lehota výstavby:08/2009 – 02/2011

Hlavná cena titul stavba roka 2011 udelená odbornou porotou:

 • za optimálne osadenie stavby na pozemku areálu Univerzity Konštantína Filozofa,
 • za vyriešenie stiesnených pomerov medzi jestvujúcou zástavbou a valcovitou prístavbou, čím je vylúčený konflikt medzi pôvodnou budovou a novostavbou knižnice,
 • za bezchybne vyriešenú dispozíciu stavby s vylúčením stratových plôch,
 • za perfektne dotiahnutie celkového architektonického riešenia až do absolútnej prehľadnej jednoduchosti, čo má byt vždy konečným cieľom každého riešenia,
 • za efektívne vyriešenie nízkej spotreby energie hlbokými traktami, optimálnym pomerom plochy fasády k ploche budovy a dobrou ochranou proti prehrievaniu budovy slnolamami,
 • za zaujímavé použitie netradičných materiálov na opláštenie budovy knižnice – pohľadový betón a tieniaca nerezová sieť v kombinácii s automatickými roletami –ktoré umocňujú atypický architektonický výraz budovy,
 • za nadštandardnú kvalitu stavebnej realizácie a remeselných prác hlavným zhotoviteľom, najmä pri vysoko stavebno-technicky náročnom kruhovom komunikačnom železobetónovom jadre a železobetónovom nosnom systéme krátkych stenových nosníkov do kruhu.

 

Podrobnejšie informácie: www.stavbaroka.eu
 

 

Zdroj informácií: Združenie Pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Touax vybudoval nejekologičtější lakovnu v Olomouckém krajiTouax vybudoval nejekologičtější lakovnu v Olomouckém kraji (24x)
Společnost Touax, která se zabývá výrobou a montáží modulových staveb, investovala přes deset milionů korun do inovace l...
Virtuální prohlídka Nové Karoliny a Obchodně-zábavního centra (23x)
Díky vstřícnosti společností MULTI Development Czech Republic a.s. a K4 a.s. vám přinášíme jednu z prvních aktivníc...
VIDEO: Nová Karolina bude bez mostu, který navrhla architektka Jiříčná (22x)
Práce na Nové Karolině v centru Ostravy rychle pokračují. Vedení města ale oznámilo, že most od světoznámé architektky E...

NEJlépe hodnocené související články

Společnost Materiálový a metalurgický výzkum vyvinula unikátní zařízení na zkoušení malých vzorků SPUTT 500 (5 b.)
Materiálový a metalurgický výzkum, dceřiná společnost Třineckých železáren, vyvinula nové, kompaktní zařízení na zkoušen...
Touax vybudoval nejekologičtější lakovnu v Olomouckém krajiTouax vybudoval nejekologičtější lakovnu v Olomouckém kraji (5 b.)
Společnost Touax, která se zabývá výrobou a montáží modulových staveb, investovala přes deset milionů korun do inovace l...
AZ TOWER začíná pomalu stoupat k nebiAZ TOWER začíná pomalu stoupat k nebi (5 b.)
AZ TOWER, po dokončení nejvyšší budova v České republice, má úspěšně za sebou první fázi výstavby. V tuto chvíli se doko...

NEJdiskutovanější související články

Společnost Materiálový a metalurgický výzkum vyvinula unikátní zařízení na zkoušení malých vzorků SPUTT 500 (1x)
Materiálový a metalurgický výzkum, dceřiná společnost Třineckých železáren, vyvinula nové, kompaktní zařízení na zkoušen...
KASPER CZ představil novinářům zimní stadion v Jičíně a nový unikátní dřevoobráběcí strojKASPER CZ představil novinářům zimní stadion v Jičíně a nový unikátní dřevoobráběcí stroj (1x)
O společnosti KASPER CZ je známo, že klade důraz spolupráci s médii. Právě proto pozvala zástupce z médií na prohlídku j...
Pražská kancelářská budova Amazon Court byla oceněna zlatým certifikátemPražská kancelářská budova Amazon Court byla oceněna zlatým certifikátem (1x)
Společnost CA IMMO získala zlatý certifikát DGNB pro budovu Amazon Court. Jedná se o nejvyšší možné hodnocení mezinárodn...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice