KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Stanice Prosek není „protiatomovým krytem“

Stanice Prosek není „protiatomovým krytem“

Publikováno: 20.7.2008, Aktualizováno: 29.12.2008 16:17
Rubrika: Materiály

Na hloubený tunel Střížkov – Prosek stanice trasy C pražského metra navazuje zbrusu nová stanice. Na opačné straně navazuje na stanici traťový úsek hloubenou částí Prosek – Letňany. Stanice metra Prosek je hloubená o třech podzemních podlažích. Jedna úroveň je pod nástupištěm, druhou je samo nástupiště a třetí úrovní je vestibul s bočními nástupišti. „Z finančního hlediska se jednalo o stavbu stanice metra, která byla o desítky procent levnější než stanice dříve postavené,“ informoval mě Jiří Kučera, projektový manažer firmy Skanska CZ. Vysvětlení je jednoduché.
Na rozdíl od dříve stavěných stanic totiž tato není koncipována současně i jako „protiatomový kryt“.

Stanice má sedm dilatačních dílů a celková délka činí 209,60 m. Šířka stanice se pohybuje v rozmezí od 12,20 m do 30,60 m. Maximální hloubka založení je 13,03 m. Z hlediska konstrukčního se jedná o monolitickou rámovou konstrukci o čtyřech polích. Ve veřejné části stanice je strop otevřený. Ten taktéž tvoří nejzajímavější architektonický prvek stanice.

Schema úseku

Zajišťování stavební jámy 

Zajišťování stěn stavební jámy pro budoucí podzemní stavební objekty bylo realizováno vrtanými ocelovými pilotami profi - lu I 400, vkládanými do vrtů DN 600 mm. Osová vzdálenost zápor činila 2,0 m a stěny výkopu byly paženy dřevěným záporovým pažením (prizmata tl. 100, 150 a 200 mm). Celková plocha záporového pažení je 32.229 m2. Pro stabilitu stěn výkopu bylo potřeba tyto zajistit ocelovými pramencovými kotvami (4–6 pramenců). Po vytvrdnutí cementové injektáže bylo vnášeno požadované předpětí (max. hodnota 750 kN). Vnesené předpětí od hlav kotev bylo roznášeno do pažení přes vodorovné ocelové převázky (svařence). V nejhlubších místech se použilo až 4 kotevních úrovní. Délka zemních kotev celkem činí 28.820 m. V rámci výkopu pro budoucí stanici Prosek bylo zapotřebí vytěžit 82 000 m3, záporové pažení svým rozsahem překročilo 10.000 m2 a pramencové kotvy dosáhly délky téměř 7 kilometrů. „Základové poměry nebyly nijak náročné, horší to bylo s přeložkami inženýrských sítí,“ řekl Jiří Kučera. „Lokalita stavby v blízkosti důležitých dopravních tepen nás nutila realizovat energomost přes stavební jámu pro převedení provizorní přeložky elektrického napájecího kabelu s napětím 22 kV přes stavební jámu, provizorní přeložky horkovodu DN 250, 400, velký objem přeložek vodovodů, kanalizace, horkovodů a podobně,“ dodal.

Realizace stavební jámy

Stabilita stěn výkopu

Jiří Kučera

Konstrukční řešení
Ze statického hlediska tvoří profi l hloubeného dvojkolejného traťového tunelu uzavřený rám (systémové bednění Meva – stěny, Peri – stropy). Konstrukce je chráněna proti bludným proudům izolací a zemnicí sítí z oceli 11373 EZ DN16. Dilatační spáry ve stanici jsou šířky 40 mm, u HTT činí 20 mm. V příčném směru omezují vzájemný posun vložené ocelové smykové trny z nerezové oceli. Celkem bylo pro potřeby výstavby nosných konstrukcí spotřebováno 25.000 m3 železobetonu a 3.125 t ocelové výztuže. Hydroizolační souvrství pro vodorovné a svislé železobetonové konstrukce je tvořeno jednoduchou svařovanou izolační fólií z měkčeného PVC tloušťky 2 a 3 mm. Ochranu této izolační fólie zajišťuje geotextilie s PE fólií. Pásy fólie jsou napojovány ve vodorovných a svislých spárových pásech. Ve tvarově problematických místech je instalován pojistný hadicový injektážní systém.

Z důvodu jílovcové horniny v podloží a odlišné hmotnosti sousedních DD dílů jsou dilatační spáry v čele stropních a základových desek
upraveny ozubem, dovolujícím vzájemné naklonění dilatačních dílů.

Stanice
Z hlediska provozní disproporce objektu slouží úroveň pod nástupištěm v celé ploše převážně jako prostor pro kabelové lávky a instalace. Provozně technické zázemí stanice je umístěno v dilatačních dílech, kde jsou umístěny např. místnosti traf a rozvaděčů pro silnoproudé i slaboproudé rozvody, osvětlení, vzduchotechniku a podobně V této části je rovněž sociální zázemí se šatnami a sprchami pro pracovníky obsluhy stanice. Pohyb cestujících uvnitř stanice probíhá od úrovně nástupiště po bočním nástupišti přes schodiště a eskalátory přes úroveň vestibulu k výstupům nad stanici nebo dvěma podchody pod ulici Vysočanskou a Proseckou přes pasáž obchodní vybavenosti. Centrum dopravně komunikační funkce stanice je půdorysně ve střední části stanice. Vertikální dopravu zajišťuje pětice výtahů. Stropní podhled tvoří plechový lamelární systém Luxalon s akustickou izolací rohoží Sibral. Obklad stěn je ve veřejné části řešen smaltovanými ocelovými plechy, v části u schodišť je keramický obklad.

Konstrukce stanice

Realizace nosné konstrukce stanice Prosek

Realizace hloubené strojovny vzduchotechniky u portálu ražené části

Realizace napojení ocelového výztužného rámu klenby ostění raženého tunelu na výztuž stěn a stropu rámové konstrukce profilu hloubeného traťového tunelu
 

Zajímavost – hliníkové napájecí kolejnice
Zajímavostí bylo řešení napájecí kolejnice s tím, že stejně jako v případě trasy IV.C1 stavbaři použili hliníkovou napájecí kolejnici. Kolejnici tvoří hliníkový profi l a na styčné ploše mezi kolejnicí a sběračem jsou nainstalovány dva ocelové profi ly. Ty jsou uprostřed k sobě svařeny a svar je vybroušen. Proto je uprostřed drážka. Oproti staré ruské ocelové kolejnici má nižší hmotnost (17,5 kg/m), lepší vodivost, lépe se s ní manipuluje (montuje se z kolejnice délky 15 metrů) a pro montáž stačí v průměru šest lidí. Kolejnice je zakrytována bezhalogenovými
nehořlavými kryty, které končí 15 mm nad styčnou plochou. To umožňuje měření směrové a výškové polohy měřicím vozem.

Konstrukční řešení stanice Prosek – příčný řez Prosek
 

Technologie
Na výstavbě 2. etapy IV. provozního úseku trasy C pražského metra se podílela i společnost ČKD Praha DIZ – tradiční dodavatel technologických zařízení pro rozsáhlé investiční akce, včetně staveb dopravních. Nejrozsáhlejším a technicky nejnáročnějším kompletačním celkem dodaným na stanici metra Prosek byla instalace měnírny a distribuční transformovny, tj. hlavního energetického napájecího uzlu, a to formou provedení
projekce, dodávky, montáže, vyzkoušení a uvedení do trvalého provozu. Úlohou tohoto napájecího uzlu je zajištění přívodu a následného rozvodu napájecího napětí 3 × 22 kV, 50 Hz pro napájení stanice Prosek, zajištění a rozvod napětí 825 V DC pro napájení trakčního vedení, zajištění a rozvod napětí 3 × 400/230 V AC pro napájení motorových, světelných i ostatních spotřebičů, zajištění a rozvod bezvýpadkového
(nepřerušitelného) napájení 3 × 400/230 V, 50 Hz pro důležité střídavé obvody stanice a zajištění a rozvod zálohovaného napětí 220 V DC pro napájení stejnosměrných spotřeb a pro napájení nouzového a únikového osvětlení. Měnírna a distribuční transformovna může být napájena ze dvou na sobě nezávislých napájecích stanic veřejného energetického podniku a veškeré elektrické rozvody vysokého napětí jsou zabezpečeny
vždy dvěma samostatnými vedeními do dvou nezávislých sekcí rozvodného zařízení; tyto sekce jsou v normálním provozu odděleny. Rovněž napájení důležitých spotřebičů je zdvojeno. Měnírna a distribuční transformovna stanice Prosek – tak jako všechny další stanice metra – nevyžaduje trvalou přítomnost obsluhujícího personálu. Jednotlivé užité komponenty (vysokonapěťové i nízkonapěťové rozvaděče, distribuční
i trakční transformátory, trakční blok, zdroj bezvýpadkového napájení, staniční akubaterie atp.) jsou výrobky, jejichž spolehlivost je prověřena v provozu metra. 2. etapa IV. provozního úseku trasy C pražského metra patří jak architektonickou podobou svých stanic, tak dalšími jednotlivostmi k nejzajímavějším trasám metra. Zajímavostí je např. skutečnost, že na této trase pracovníci ČKD Praha DIZ instalací posledních
dvou obřích traťových tlakových uzávěrů ukončili výstavbu tzv. ochranného systému metra čili tuto trasu, na rozdíl od tras minulých, již nelze užít pro účely civilní ochrany obyvatel v mimořádných krizových situacích.

Pohled na hotové nosné konstrukce v interiéru stanice Prosek

Pohled na pravé nástupiště a vlakovou soupravu na levé koleji

Detail úpravy ohraničení lamel v podhledu nad ochozem vestibulu

Tlakový uzávěr

Prosvětlovací světlíky, vzduchotechnické objekty a parková úprava na povrchu metra

Parková úprava s odpočinkovou funkcí pro místní obyvatele na povrchu stanice


Konstrukční řešení přístřešku a světlíků stanice metra Prosek

Přístřešky nad stanicí 
Konstrukce délky 2 × cca 25 m zastřešují schodišťové výstupy ze stanice Prosek s prodloužením před vstup do výtahů. Přístřešky podchodné výšky min. 3 m se skládají z vetknutých sloupů (kruhová trubka), navržených v roztečích 4,24 m. V horní části jsou zúžené a z konzolovitě nestejnoměrně vyložených výložníků z uzavřených obdélníkových průřezů. Užší část je široká cca 2,70 m a je vodorovná, širší část nad schodišťovým výstupem šířky cca 5,30 m je navržena kvůli eliminaci deformace konzoly s převýšením 40 mm. Tyto konzoly jsou vyvěšeny pomocí závěsů z trubek na sloupy. Závěsy jsou dimenzovány na tlak „od sání“ větru na střechu. V užší části je navrženo pouze zastínění, sestávající z lamel slunolamů namontovaných ve sklonu 45 °, rozpětí cca 1.400 mm. Mezilehlé vazničky jsou v této části navrženy stejného obrysu jako hlavní konzoly. Širší část je zastřešena skleněnou krytinou z vrstveného skla Connex, uloženého na ocelových vazničkách, které jsou ve třetinách roztečí mezi sloupy podepřeny ocelovými vazníčky.
Vazníčky jsou navrženy ve spádu a menšího průřezu než hlavní výložníky. Důvodem je svedení vody do žlabu. Protože je vyložení konzoly zastřešení vysoké, je kvůli snížení stálého zatížení, a tím průhybu, rastr podepření skleněných tabulí 700/1 400 mm, takže lze použít Connex tl. 8 mm. Zasklení muselo být provedeno do systémových zasklívacích lišt včetně systémového tmelu. Voda ze zastřešení je svedena do žlabu
v nejnižší části střechy. Vlastní žlab o spádu 1 % směrem k výtahům je vložen do žlabového nosníku konstantního otevřeného obdélníkového
průřezu. Voda je svedena do uzavřeného žlabu, vedeného podél stěn výtahů a dále do kanalizačních šachet. Vzhledem k malému prostoru pro kotvení sloupů bylo navrženo kotvení s nízkými výztuhami patních plechů, šrouby jsou lepeny do vrtaných kanálů hloubky 200 mm – vzhledem k tloušťce základové desky 250 mm. Kotvení je zabetonováno. Komunikace mezi přístřešky u výtahů je zastíněna ocelovou pergolou seslunolamy. Obrys pergoly je 11 × 17 m se zúženou střední, vyvýšenou, nezastřešenou a nezastíněnou částí a podchodnou výškou cca 2,70 m. Nosnou konstrukcí lamel slunolamů namontovaných ve sklonu 45 ° tvoří ocelové průvlaky uzavřeného obdélníkového průřezu výšky 240 mm a šířky 160 mm, uložené na ocelových vetknutých sloupech. Rastr sloupů je nepravidelný v roztečích 2,42 až 4,24 m.

Prosklené světlíky a parková úprava

Vchod do stanice
 

Konstrukce světlíků
Konstrukce světlíků tvaru jehlanů je tvořena jako svařenec uzavřených tenkostěnných hliníkových profilů. Na tuto konstrukci jsou v pravidelném rastru jednak šroubovány držáky jednotlivých hliníkových žaluzií, jednak slouží jako ideální rovina pro nalepení izolačních dvojskel. Lamelové světlíky mají v šikmině plochy integrované vyklápěcí dveře sloužící ke vstupu do prostoru světlíku a jeho úklidu. Konstrukce výkladců obchodní vybavenosti, místností manipulanta a dozorčího stanice jsou vyrobeny z profilů systémů Jansen a jsou zaskleny izolačními dvojskly. Prostory obchodní vybavenosti jsou z požárního hlediska odděleny od prostor vstupu ke kolejišti metra konstrukcí protipožární látkové rolety FKKroll.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (104x)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...
Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (81x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...
Systém HRC – použití sestav šroubů s kalibrovaným předpětím na mostních konstrukcíchSystém HRC – použití sestav šroubů s kalibrovaným předpětím na mostních konstrukcích (53x)
Na nadcházejících řádcích si představíme přehled použití sestav šroubů s kalibrovaným předpětím, jejich klíčové vlastnos...

NEJlépe hodnocené související články

Korozní odolnost střešních mechanických kotevKorozní odolnost střešních mechanických kotev (5 b.)
Kovové části střešních kotevních prvků jsou vystaveny riziku koroze. U většiny šroubů, součástí střešních kotevních prvk...
Kde sehnat levné stavební materiály a nářadí? (5 b.)
V současné době je na trhu se stavebninami k dispozici nepřeberné množství kvalitních výrobků. Některé z nich by se tedy...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (4.3 b.)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice