KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2015    Aktuální vývoj v hutnictví železa

Aktuální vývoj v hutnictví železa

Publikováno: 1.12.2015
Rubrika: 2015

Hutnictví železa je odvětvím, ve kterém se projevují cykličnosti vývoje hospodářství v průběhu cca 3 – 5 let, které však v poslední době byly prohloubeny doznívající hospodářskou krizí.

Udržení konkurenceschopnosti vyžaduje vynaložení značného objemu finančních prostředků při realizaci strategických rozhodnutí.

V současné době:

 • Významně chybí zdroje pro financování investičních a modernizačních akcí v hutnictví.
 • Pokračuje přesun hutních výrob do Asie jako důsledek přesunu spotřeby hutních výrobků, což je mimo jiné také důsledkem přesouvání výrob strojírenství z EU především do asijských zemí.
 • Probíhá optimalizace využití kapacit a je očekáván tlak na další konsolidaci odvětví hutnictví železa (fúze, uzavírání kapacit).

Velmi výrazně do vývoje odvětví zasahuje ekologická legislativa, přijímaná na úrovni EU a implementovaná do právního řádu ČR. Specifikou ČR je přejímání evropské legislativy do národní legislativy, kdy jsou vůči provozovatelům prosazovány přísnější požadavky, než které vyžaduje evropská legislativa. Stále se nedaří prosadit prosté překlopení evropské legislativy.

Základními směry v ochraně životního prostředí v ČR z hlediska odvětví hutnictví železa v současné době jsou:

 • další tlak na snižování emisních limitů pro emise do ovzduší,
 • zvyšování poplatků za vypouštění odpadních vod, za ukládání odpadů i za vypouštění emisí do ovzduší,
 • tvorba legislativy na ochranu životního prostředí především na evropské úrovni,
 • implementace hotové a připravované legislativy, která bude mít vliv na obor od roku 2014 (IPPC, obchodování skleníkovými plyny, naplňování směrnice o odpadech v položce ocelový a litinový šrot, REACH),
 • podle ekonomických možností realizovat ekologické investice, především do ochrany ovzduší.

Napjatost státního rozpočtu a také přijatá pravidla hry v operačních programech na období let 2014 – 2020 podniky odvětví téměř vylučují z možnosti ucházet se o dotace.

A nyní blíže k legislativě v jednotlivých oblastech, které se velmi úzce dotýkají ocelářství.

1. PROBLEMATIKA REACH
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction Chemicals)
Řešení a naplňování nařízení 1907/2006/ES je v současné době především na úrovni podniků. Zbývá poslední kolo registrace s termínem 05/2018. I nadále pokračují práce na splnění požadavků nařízení 1272/2008/ES o CLP (klasifikaci, balení a označování látek).

Problémem se mohou stát látky vzbuzující vážné obavy (SVHC), jejichž seznam je průběžně doplňován. Je nutno reagovat na návrhy na zařazení do seznamu u každé látky, která je využívána v hutních podnicích s cílem jejího dalšího podmínečného používání – to je však časově i finančně náročný proces.

2. OCHRANA OVZDUŠÍ
Je připravena a projednávána novela zákona o ovzduší, která přináší:

 • možnost kontroly lokálních spalovacích zdrojů v domácnostech 
 • zakotvení imisního limitu pro částice PM 2,5 od roku 2020
 • úpravu pravidel pro vyhlašování a ukončování smogových situací a regulací podle přílohy č. 6 zákona o ovzduší

Dalšími projednávanými návrhy jsou:

 • Národní program snižování emisí ČR (NPSE)
 • Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice
 • Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

3. OBCHODOVÁNÍ SKLENÍKOVÝMI PLYNY (EU ETS)
Zveřejněn byl návrh na úpravy systému EU ETS pro období let 2021 – 2030, který obsahuje některé novinky:

 • zvýšení meziročního redukčního koeficientu pro celkový příděl povolenek
 • nový způsob určování odvětví ohrožených únikem uhlíku (carbon‑leakage) vč. varianty „vše přes aukce“
 • Budeme se snažit, aby odvětví hutnictví železa bylo i nadále zařazeno mezi odvětví ohrožená vymístěním výrob mimo EU.

V současné době je projednáván návrh pozice ČR k předloženému návrhu. Odhad trvání celkového projednání návrhu v detailech se pohybuje na úrovni 2 let.

Začínají také probíhat diskuse na téma, jak zahrnout odvětví doposud nezahrnutá pod EU ETS do tohoto systému nebo zda‑li řešit jiným způsobem (např. uhlíková daň).

Další opatření budou závislé na výsledcích letošní světové konferenci v Paříži.

4. ODPADY
V rámci prací na novém zákonu o odpadech dořešeny některé pro odvětví důležité problematiky. Patří mezi ně:

 • zachování postavení hutních podniků jako zařízení pro recyklaci kovů
 • rozdělení nejen ocelového a litinového šrotu na skupiny odpad a druhotná surovina
 • stanovení výše poplatků za ukládání ostatních i nebezpečných odpadů na skládky – budou stanoveny v rámci paragrafového znění.

Další řešenou problematikou je využití kovonosných odprašků a kalů z odprašovacích a jiných zařízení hutních podniků s ohledem na zvýšení jejich objemů po dokončení investic do odprášení koncem roku 2015.

V EU mají být řešeny dvě problematiky, k nimž byly provedeny veřejné konzultace Evropské Komise:

 • oběhové hospodářství – nová legislativa má být předložena Komisí do konce roku 2015. Cílem má být efektivnější zdrojů a snížení surovinové závislosti na třetích zemích, t.j. přijmout legislativu týkající se předcházení vzniku odpadů, zavést závazné cíle pro komunální, komerční a průmyslové odpady. Zahrnuje také revizi směrnice o odpadech.
 • fungování trhu s odpadem v EU – cílem je získat lepší pochopení povahy a rozsahu regulačních poruch způsobujících narušení trhů s odpady pro recyklaci v EU – budou použity pro dokončení zpracovávané studie.

5. IPPC
Novela BREF pro LCP (velká spalovací zařízení nad 50 MW) – pokud budou přijaty příliš nízké emisní limity pro emise do ovzduší, může to vyvolat masivní investice do výroby elektřiny a tím její další zdražení v celé Evropské unii. Čekáme na výsledek již provedených jednání.

6. ENERGIE
Ceny energií v EU jsou cca 2x vyšší než v USA. U elektrické energie v ČR jsou navíc vyšší o více než 10% oproti průměru EU, což výrazně snižuje konkurenceschopnost odvětví hutnictví železa na plně liberalizovaném evropském a světovém trhu hutními výrobky. Energeticky intenzivní průmysl jako je hutnictví může přežít tehdy, pokud dostává energie v cenách jako jeho konkurenti. 

Dalším prvkem ovlivňující energetiku bude přijetí nové směrnice o středních spalovacích zdrojích (5 – 50 MW), k jejímuž návrhu proběhla diskuse a jejíž vydání se připravuje. Nastavuje emisní limity pro oblast, kterou evropská legislativa nepostihovala. V ČR již mají vybrané střední zdroje uvedeny limity ve vyhlášce 415/2012 Sb.

ZÁVĚRY
Faktorů, které ovlivňují další vývoj oboru hutnictví železa pro nejbližší období, je celá řada. Mezi nejvýznamnější patří:

 • postavení ocelářství vůči dodavatelům vstupních materiálů a energií (majetkové pronikání mezi dodavatele surovin a energií) i vůči odběratelům (budování výrobkových a obchodních řetězců,
 • ovlivnění plynoucí z probíhající koncentrace výroby a z efektivního využití kapacit,
 • nedostatek finančních prostředků na straně podniků,
 • obchodování skleníkovými plyny vč. reakce na zvyšování cen povolenky (kompenzace zvýšení cen elektřiny – cena povolenky se výrazně zvýší)
 • vývoj a implementace legislativy v oblasti ochrany životního prostředí.

The Current Development in Iron Metallurgy
Iron metallurgy is a branch that clearly reflects the cyclicality of economy development over the period of approx. 3 – 5 years. Recently however iron metallurgy is significantly affected by the effects of fading economic crisis.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„V oblasti stavebnictví prochází Česká republika velkou změnou,“ (21x)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva IMOS Brno, a. s....
Heliport HEMS 1 Fakultní nemocnice BrnoHeliport HEMS 1 Fakultní nemocnice Brno (18x)
Projekt řeší problematiku hlavního heliportu Vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS 1) pro FN Brno, a to především v...
Špičkové nemocniční pracoviště pod heliportem ve Frýdku-MístkuŠpičkové nemocniční pracoviště pod heliportem ve Frýdku-Místku (18x)
Na začátku srpna předala společnost HOCHTIEF CZ investorovi Moravskoslezskému kraji pavilon chirurgických oborů v nemocn...

NEJlépe hodnocené související články

Nový pětisettunový mostový jeřáb v ArcelorMittal Ostrava přesouvá pánve s tekutou ocelí o hmotnosti 330 tunNový pětisettunový mostový jeřáb v ArcelorMittal Ostrava přesouvá pánve s tekutou ocelí o hmotnosti 330 tun (5 b.)
V ocelárně huti ArcelorMittal Ostrava byl uveden do ostrého provozu nový mostový jeřáb. Kolos o hmotnosti 500 tun, šířce...
Česká rodinná firma RWT expanduje na japonský trh, sází na pokročilé strojírenské technologieČeská rodinná firma RWT expanduje na japonský trh, sází na pokročilé strojírenské technologie (5 b.)
Česká rodinná firma RWT, přední evropský výrobce brousících strojů, rozšiřuje své exportní destinace a expanduje na vyso...
Regus otevírá páté business centrum v Praze, celkově sedmé v ČRRegus otevírá páté business centrum v Praze, celkově sedmé v ČR (5 b.)
Společnost Regus, největší globální poskytovatel flexibilních pracovišť, dnes oznámila otevření nového business centra P...

NEJdiskutovanější související články

Právě dokončovaná administrativní budova CRYSTAL směřuje k ocenění BREEAM ExcellentPrávě dokončovaná administrativní budova CRYSTAL směřuje k ocenění BREEAM Excellent (2x)
Certifikace BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) se pro nově stavěné kancelářské bud...
Pronájem průmyslových prostor a logistických center bude dražší (1x)
Jak potvrdilo 75 % ředitelů developerských společností,  firmy využívající  v Česku logistická a průmyslová centra potře...
Lindab dodá systém tlumičů hluku pro budoucí největší výletní loď na světěLindab dodá systém tlumičů hluku pro budoucí největší výletní loď na světě (1x)
Lindab, přední světový výrobce vzduchotechniky a systémů chlazení a vytápění, byl lodní společností Royal Caribbean Crui...